top of page

דיווח על מטבעות וירטואליים כ-"עמדה חייבת בדיווח"

עודכן: 16 בפבר׳ 2023רשות המיסים פרסמה עמדות חדשות החייבות בדיווח לשנת 2021, להן תחולה רטרואקטיבית לשנת המס 2021, ביניהן עמדה 91/2021 בנושא "המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכונים "מטבעות וירטואליים").

עמדת רשות המיסים מבקשת לעדכן את הנושאים הבאים:

  1. הגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. "אמצעי תשלום מבוזר", הקרוי גם "מטבע וירטואלי" (כדוגמת ביטקוין, אתריום וכיוצא באלו), הינו רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. בהתאם לכך, מכירת מטבע וירטואלי מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון). אם פעילות מכירת מטבעות וירטואליים מגיעה לכדי עסק, הרי שההכנסות ממכירת המטבעות חייבות במס מכוח חלק ב' לפקודה.

  2. מטבע וירטואלי אינו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התשמ"ה-1985. בהתאם לכך, ולמען הסר ספק, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער.

  3. לעניין זה יראו כמימוש גם פעולות של החלפת מטבע אחד באחר גם אם לא התקבל מטבע רשמי כגון במצב בו מחליפים ביטקוין באתריום וכיוב'.

לעניין עמדה זו, מדידת יתרון המס תבוצע ביחס לכל הרווחים שהיו לנישום בשנת המס מהפעילות המתוארת בעמדה, האמור בפסקה זו הוא לעניין בחינת סכום יתרון המס ואין בו בכדי לגרוע מחובת הדיווח בגין כל הכנסה בהתאם למועדה כנדרש בחוק.


עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מספר 32/2017 במסגרת עמדות חייבות דיווח שפורסמו בשנת 2017 והיא מחליפה את עמדה 32/2017 החל משנת 2021 ואילך. אין בה כדי לגרוע מתוקפה של עמדה מספר 32/2017 לעניין הגשת הדוחות לשנות המס 2017-25020.


לקריאה נוספת אודות מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואלים) לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

29 צפיות

Comments


bottom of page