top of page

הארכת הוראת השעה בעניין פטור מתשלום אגרה שנתית לחברות המבצעות הליך של פירוק מרצוןבהמשך לעדכון האחרון בנושא, נבקש להביא לידיעת לקוחותינו כי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, חה"כ יריב לוין, חתם על התיקון לתקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001 המעניק פטור מתשלום חובות אגרה לחברות שהפסיקו את פעילותן, אשר יגישו בקשה לפירוק מרצון עד ליום 31/12/2023 . להלן הפרטים:


  1. חברות הרשומות במרשם החברות חייבות בתשלום אגרה שנתית, גם אם אין להן כל פעילות כלכלית ואף אם אין להן תיק ברשות המיסים, כל עוד לא עברו הליך של פירוק מרצון.

  2. עם זאת, במסגרת הליך פירוק מרצון, ובהתאם להוראת שעה שנקבעה בתקנות ושתוקפה פג ביום 15.2.23 חברות אלה היו עשויות להיות זכאיות לפטור מתשלום האגרה השנתית ליחידת רשם החברות עבור שנים בהן לא הייתה להן פעילות כלכלית, פטור אשר יכול להגיע לאלפי שקלים חדשים.

  3. על מנת להקל על הציבור ולאפשר לחברות שלא הספיקו ליהנות מהפטור שנקבע בהוראת השעה, פעל משרד המשפטים להארכת הוראת השעה ולעדכון נוסח התקנות בהתאם.

  4. עתה אנו שמחים לבשר כי הוראת השעה שנקבעה בתקנות לעניין הפטור בהליכי פירוק מרצון הוארכה עד ליום 31.12.2023.

  5. כידוע, הוראות חוק החברות, תשנ"ט- 1999 קובעות כי חברה שאיננה מגישה דיווח שנתי ומשלמת אגרה שנתית - גם אם אין לה פעילות כלכלית - עלולה להיות מוכרזת כ"חברה מפרה", וניתן להטיל עליה עיצומים כספיים, אשר עשויים אף להיות מועברים לגביה מהדירקטורים.

  6. בנוסף, אבקש לציין כי ביחידת רשם החברות ברשות התאגידים קיים שירות המאפשר ללקוחות להגיע לכל אחת מלשכות השירות של רשות התאגידים )בירושלים / תל אביב / נוף הגליל/ חיפה / באר שבע( ולחתום על מסמכי הבקשה לפירוק מרצון בפני בוחני תאגידים שהוסמכו לכך בזימון תור מראש, וזאת ללא עלות.

  7. נזכיר, כי הדרך היעילה לפירוק מרצון של חברות שאין להן חובות, נכסים או הליכים משפטיים ו/או מנהליים התלויים ועומדים, הינה במסלול של פירוק מרצון מזורז, וכאמור ניתן לחתום על מסמכי הפירוק בפני בוחני תאגידים, ללא כל עלות.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

140 צפיות

Comments


bottom of page