top of page

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, מענק סיוע לעצמאי, מענק סיוע לשכיר בעל שליטה ומענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי הוראות סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.


נבקש להבהיר כאמור:


1. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. 


2. יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק למעט, נישום המנהל מערכת חשבונות

על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון , מאחר ולפי הוראות חוק ניהול ספרים רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.


3. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח. 


4. התקבול בגין מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה הנו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב  בביטוח לאומי


5. התקבול בגין מענק ההוצאות הנו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי


6. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.


7. נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.  


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

90 צפיות

Comments


bottom of page