top of page

הטבה ברכישת ציוד יצרני - טיוטת תקנות מס הכנסה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

השבוע פורסמה, להערות הציבור, טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה)(הוראת שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "התקנות").


מטרת התקנות המוצעות היא עידוד השקעות בענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, במסגרת מאמצי

הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה.

נוסח טיוטת התקנות מציע לקבוע כי נישום בענפים האמורים, ולפי הקבוע בתקנות, יהיה רשאי לבקש כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 בנובמבר 2021 (להלן: "תקופת ההטבה") יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי דין.


פחת מואץ הוא שיטה לעידוד השקעות הון באמצעות הטבת מס, בה מקדים הנישום את ניכוי ההוצאה בא נשא בגין רכישת נכס מסוים. בשגרה נפרש ניכוי ההוצאה על פני תקופה של מספר שנים, שנקבעה בדיני המס, ואילו בשיטת הפחת המואץ מקוצרת תקופה זו.

הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס הניתן לציוד בענפים אלה, והעמדתו על שיעור גבוה יותר לתקופת זמן קצובה, הופכת רכישת ציוד לכדאית יותר מבחינה כלכלית, ומעודדת רכישה של ציוד בתקופת ההטבה.


לפי הנוסח המוצע הזכות לפחת מואץ תינתן לנישום שעיקר פעילותו בשנת המס בה נתבע הפחת מוגדרת כ"פעילות מזכה", ו - 50% מהכנסתו מעסק בשנת המס היא הכנסה מאותה הפעילות .

לעניין זה הוגדרה "פעילות מזכה: ככוללת פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובנייה, אך למעט אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה או מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי. כמו כן, פעילות מזכה כוללת הפעלת בית מלון בישראל (לרבות שטח שהוכשר ללינה בתנאי שדה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, שירותי לינה לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת ).


ציוד בגינו תינתן ההטבה הנו ציוד כפי שמפורט בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941, לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בו שני אלה :

1. נרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 בנובמבר 2021 ;

2. החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו או עד 30 בנובמבר 2021 , לפי המאוחר מביניהם.

הטבה כאמור תינתן בכפוף לכך שהציוד משמש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות המזכה בכל התקופה, שתחילתה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע הפחת, והנישום הציג אישור מאת רואה החשבון המייצג על התקיימות התנאים המזכים כמפורט לעיל.

במקרה בו בחר הנישום ליישם את התקנות ולדרוש פחת מואץ כאמור לעיל, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הוא לתבוע פחת כאמור.


ההטבה בתקנות אלה נתונה לבחירת הנישום, העשוי שלא לבחור בכך אם צפוי שיוכל ליהנות יותר מקבלת הפחת בשנים מאוחרות יותר.


מוצעים מספר סייגים לתחולת ההטבות:

ההטבה לא תחול לגבי רכישת ציוד מקרוב, רכישה בלא תמורה, רכישת מלאי עסקי לפי סעיף 85 לפקודת מס הכנסה ורכישה במסגרת שינוי מבנה פטור שחלות לגביו חלק ה 2 לפקודה.

כדי למנוע כפל הטבות מהמדינה, מוצע לקבוע כי הפחת המואץ לא יינתן לנישום שקיבל זיכיון או זיכיון-משנה מהמדינה.


בכפוף לפרסום טיוטת התקנות, מוצע כי חברות אשר מתכננות להשקיע בציוד העומד בתנאים כמפורט לעיל ימתינו עם רכישת הציוד עד למועד תחילת תקופת ההטבה כפי שיפורסם בתקנות שיאושרו (בהתאם לטיוטא - יום 1 בספטמבר 2020).


לנוסח טיוטת התקנות לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

102 צפיות

Comments


bottom of page