top of page

היערכות לתום שנת המס 2022

עודכן: 16 בפבר׳ 2023לכל קהל לקוחותינו שלום רב,


לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך ולבצע את הפעולות הבאות:


 1. תשלום המס בגין שנת המס 2022 מיסים שוטפים לשנת 2022 שטרם שולמו מחויבים בתשלום ריבית בגובה 4% והפרשי הצמדה , כאשר תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה אשר נצברים מתום שנת המס ועד למועד התשלום בפועל אינם מותרים בניכוי. על מנת להימנע מחיובים אלה, רצוי לערוך תכנון של של חבות המס המשוערת לסוף השנה ולשלם כבר עכשיו את ההפרש (ככל שקיים) בין התכנון לבין המקדמות ששולמו בפועל. אם ההפרש ישולם עד 31.1.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור מלא מתשלום הפרשי ההצמדה והריבית. אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

 2. תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2022 – יש לשלם את המס החל על ההכנסה מדמי שכירות תוך 30 יום מתום שנת המס כלומר, עד ליום 31.01.2023.

 3. מיסוי משיכות בעלים – סעיף 3(ט1) יש לפרוע יתרות חובה של בעל מניות מהותי הגבוהות מ - 100,000 ש"ח הקיימות בספרים נכון לתום שנת 2022. יתרת חובה הגבוהה מ - 100,000 ש"ח שלא נפרעה, תחשב כדיבידנד או כהכנסת עבודה בידי בעל המניות. במידה ובעל המניות ישיב לחברה את הכספים עד למועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים מהמועד שהחזיר אותם, אלא באופן חד פעמי לתקופה של עד 60 ימים, יהיה בעל המניות פטור ממס על משיכות הכספים.

 4. ספירת מלאי ליום 31.12.2022.

 5. ספירת קופת מזומן וקופת שקים ליום 31.12.2022.

 6. קבלת אישור יתרה מלקוחות וספקים וביצוע התאמת יתרות.

 7. קבלת אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מלקוחות.

 8. עוסק פטור - יש להעביר נתונים על מחזור עסקאות (ריכוז קבלות) לצורך דיווח שנתי עד ליום 31.01.2023.

 9. השלמת תשלומים עד תום שנת המס וריכוז מסמכים לקבלת הטבות מס מקסימאליות:

 • תשלומים לקופות גמל לקצבה, פנסיה, ביטוח חיים, ולקרן השתלמות.

 • אישורים בגין תרומות למוסדות מוכרים.

 • לעניין עצמאיים – הקדמת התשלום האחרון למוסד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב – 15 בינואר 2023, לשנת המס 2022, לניצול הניכוי בשנת 2022.

 • השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכר דירה, חשמל הוצאות משרד, שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו').

 • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס ששולם על חשבון השנה השוטפת.

 • התאמת המחזור שדווח לצורכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והתאמת משלומים ששולמו למוסדות ניכויים (ביטוח לאומי, מס הכנסה וניכוי במקור לספקים) והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

74 צפיות

Comments


bottom of page