top of page

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

עודכן: 16 בפבר׳ 2023ביום 16/1/2022 פרסמה שרת הכלכלה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כחלק מהמענה הממשלתי להתמודדות עם הגל החמישי של הקורונה, הידוע בשם אומיקרון. כתוצאה מהתרחבות גל התחלואה של עשרות אלפי אזרחים מאומתים מדי יום ומאות אלפי עובדים שנדרשים לבידוד בין אם נחשפו בעצמם לחולה קורונה ובין אם כתוצאה מהעובדה שילדם נמצא בבידוד והם צריכים לשהות עימם, קיים חשש לפגיעה ברציפות התפקודית של המשק ופגיעה בשרשרת הייצור.

על כן לתקופה שבין 16/1/2022 עד 14/2/2022 יעמדו בתוקפם הכללים הבאים:

  • אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות. עם זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות, עד 8 פעמים בחודש ובלבד שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעות ה-12 ל-14, בנוסף להפסקות הקבועות על פי דין.

  • שבוע העבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 67 שעות.

  • אסור להעסיק עובד (לרבות עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש.

  • הסדר זה חל ללא תנאי על מעסיקי עד 20 עובדים.

  • הסדר זה יחול על מעסיקי מעל 20 עובדים, רק אם: (1) לפחות 20% מהעובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק והעובדים הקיימים לא מסוגלים לבצע את העבודה באותה תפוקה ללא ביצוע של שעות נוספות. מצבת העובדים – מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על ידי המעסיק לביטוח הלאומי בתקופה שבין חודש אוקטובר 2021 לחודש דצמבר 2021. (2) עובדים במשמרות ונעדרים ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה משמרת בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.

  • היתר זה לא יחול על מעסקים בענף התחבורה הציבורית וגם לא על מעסיק שחל עליו צו הרחבה בענף ההובלה, צו הרחבה בענף ההיסעים וצו החרבה בענף הבנייה, התשתיות, ציוד מכני הנדסי, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

  • עבור מעסיקי מעל 20 עובדים, שלא עומדים בתנאי ההיעדרות של 20% ממצבת כוח האדם, ניתן עדיין להעסיק עובדים בשעות נוספות על פי ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות מחודש מרץ 2018 ועל פיו:

  • אורך יום עבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות.

  • בשבוע עבודה ניתן להעסיק עובד עד 16 שעות נוספות.

  • בעבודת לילה, שבוע עבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 58 שעות.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

26 צפיות

コメント


bottom of page