top of page

המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת


בהתאם להחלטת הממשלה לחיזוק וסיוע לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום החל מיום 7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים – מס רכוש שברשות המסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצה"ל מודיעות כי החל מיום ד', 27.03.2024, נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8.


למעבר למערכת המקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים שנגרם להם נזק בעקבות שירותם בצו 8 במלחמת חרבות ברזל לחץ כאן.


למענקים יהיו זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בגין שירות מילואים פעיל שחל בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים. 

בקשות למענקים יוגשו אחת לחודשיים החל מהחודשים ינואר-פברואר 2024 ואילך. 

עוסקים פטורים יהיו זכאים לפיצוי בסכום קבוע עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים, שעליו הצהיר העוסק הפטור. עוסקים מורשים יהיו זכאים לפיצויים בגין מלוא סכום הירידה במחזור העסקאות בין התקופה בת החודשיים לתקופה המקבילה ב-2023, כשהוא מוכפל במקדם הוצאה נחסכת. 

יתבצע חישוב מותאם עבור עסקים חדשים שנפתחו לאחר 1 בינואר 2023 ועד 30 בספטמבר 2023.


הבקשות יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות הקישור שיפורסם באתר המילואים של צה"ל. הבקשות יוגשו החל מיום פתיחת המערכת ובקשה עבור תקופת זכאות מסוימת תוגש תוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות.


המענקים ישולמו בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות.

תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים.

בבקשות שלגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה. 


משרת מילואים אשר בקשתו סורבה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש השגה לקרן הסיוע של צה"ל באתר המילואים. על ההשגה להיות מנומקת, עם כלל המסמכים והנתונים אשר עשויים לתמוך או לאשר את טענותיו. 


מידע בדבר הזכאות לקבלת המענקים ואופן הגשת הבקשות יפורסם באתר רשות המסים ובאתר המילואים של צה"ל. בנוסף, תפעיל קרן הסיוע למשרתי המילואים מרכז מידע ושירות טלפוני במוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4), בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות, אופן הגשת הבקשות ופרטים לגבי בקשה ספציפית.


לקבלת מידע נוסף, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות למוקד רשות המסים  במספר: 4954*.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"ח   
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


11 צפיות

Comments


bottom of page