top of page

הנחה מארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 ("התקנות") אשר פורסמו אתמול, יום שלישי (21.4.2020), כוללות פרק חדש אשר כולו עוסק בהנחות מארנונה שיינתנו בשנת 2020 עקב משבר הקורונה.

במסגרת התקנות נקבע כי מחזיק בנכס (למעט הנכסים אשר סיווגם מפורט מטה ולמעט מחזיק שחדל מלהחזיק בנכס עד יום 29.2.2020), זכאי להנחה בשיעור 100% מסכום הארנונה שהוטל על הנכס, וזאת לתקופה שמיום 1.3.2020 ועד 31.5.2020.

לצד זאת, נקבע בתקנות כי כל רשות מקומית רשאית לקבל החלטה עד ליום 1.5.2020, לפיה במקום ההנחה כאמור, תינתן הנחה בשיעור 25% מסכום הארנונה הכולל שהוטל על הנכס בשנת הכספים 2020.

על פי התקנות, נכס הזכאי להנחה בשיעור 100% לשלושה חודשים כאמור, הינו כל נכס, למעט הנכסים הבאים:

א. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי;

ב. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית וקרקע תפוסה המשמשת אותה;

ג. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

ד. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק או על פיו;

ה. נכס (לרבות מוסד להשכלה גבוהה) שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה;

ו. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;

ז. בניין ריק שאין משתמשים בו.

לגבי נכס שסיווגו לצורך ארנונה הינו "נכס אחר", תחול ההנחה כאמור אם גזבר הרשות המקומית קבע לגביו, לבקשת המחזיק, כי הפעילות שבשלה הנכס מסווג כ"נכס אחר" מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"ף-2020, ולא ניתן להפעיל אותו לתקופה העולה על 21 ימים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

35 צפיות

Comments


bottom of page