הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה


עם התפשטות נגיף הקורונה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחופשה ללא תשלום (להלן: "חל"ת") והיו זכאים לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופה זו.

דמי האבטלה מהווים תחליף לשכר עבודה ומהווים הכנסה לפי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה.

עם חזרת המשק לשגרה, ושובם של העובדים למקום עבודתם, מתבקשים המעסיקים להתחשב בהכנסות מדמי האבטלה שקיבלו עובדיהם ומהמס שנוכה מהם, זאת לצורך חישוב ניכוי המס הנדרש מההכנסה ממשכורת.

יש להסדיר את ניכוי המס על ידי המעסיק בעת תשלום שכר עבודה לעובד שחזר מחל"ת , כדלקמן:

1. עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל"ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג למעסיקו את האישור/ים מביטוח לאומי על סה"כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה, על מנת שהמעסיק יוכל לערוך תיאום של דמי האבטלה כמפורט בסעיף 2 להלן.

אישור/ים אלו ניתן להפיק לאחר תשלום דמי האבטלה הסופיים באזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי.

2. עם קבלת אישור/ים אלו מהעובדים, מתבקשים המעסיקים לערוך תאום מס באופן עצמאי ולהתייחס להכנסה מדמי האבטלה בתכנת השכר כ"הכנסה ממקור אחר" וזאת לצורך חישוב המס השנתי המצטבר.

3. עובד הזכאי לדמי אבטלה ולא יציג למעסיקו אישור על גובה דמי האבטלה שקיבל בתקופה ששהה בחל"ת - יחשב המעסיק את ניכוי המס השנתי המצטבר מהכנסתו, בנטרול תקופת שהייתו בחל"ת (לעניין מתן זיכויים, ניכויים, מדרגות מס וכו' בתקופה זו).

4. עובד שיצא לחל"ת והצהיר בפני המעסיק שלא קיבל דמי אבטלה ולא הייתה לו הכנסה ממעסיק אחר בתקופה זו (כמפורט בטופס 101) - יחשב המעסיק את ניכוי המס לעובד זה באופן שנתי מצטבר כולל תקופת החל"ת.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח

42 צפיות