top of page

הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים

עודכן: 5 במאי


הקלות במס הכנסה • אדם שנפגע במערכות ישראל או בפעולת איבה , והפך עיוור או נכה 100% (ובמקרים מסוימים מעל 89%) זכאי לפטור על הכנסות מיגיעה אישית (עסק, עבודה, פנסיה וכו') או על הכנסות פסיביות (השכרה, דיבידנד, ריבית וכו') ועל הכנסה פסיבית הנובעת מריבית על פיקדון, שמקורו בפיצויים על נזקי גוף, וזאת עד לתקרות ההכנסות הפטורות. • פטור ממס על קצבאות בשל פצעי מלחמה, קצבאות לנפגעי פעולות איבה, קצבאות נכות ושארים מביטוח לאומי ושאינן מביטוח לאומי (עד תקרה), קצבאות אובדן כושר עבודה באופן חלקי, קצבאות לנכה ברגליו להחזקת רכבו, קצבאות לשארי חייל שמת עקב פעולת מלחמה שהוא היה המפרנס שלהם ופיצויים כוללים על מוות או חבלה. • זכאים להקלות במס מי שמטפלים בילד משותק, עיוור או שנפגע פגיעה נפשית קשה כתוצאה מפעולת איבה. • הקלה במס לאלמנים ואלמנות של חללי מערכות ישראל וכן חללי פעולות האיבה שיש להם ילדים מתחת לגיל

19, שלא נישאו בשנית. • הקלה במס למי שהיו לו הוצאות להנצחת זכרו של בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן, שהיה חייל או שוטר שנספה במערכה או חלל פעולות איבה. הקלות במיסוי מקרקעין כל המפורטים מטה, זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים, לשם שיכונם: • נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ – 19%. • נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ – 19% ובן משפחה של נפגע לפי החוק, שנפטר עקב פעולת האיבה הזכאי לתגמול ויתום עד גיל 40. • בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), הזכאי לתגמולים (כולל הורה ואלמנה שאינם זכאים לתגמולים בשל גיל או שיעור הכנסות ויתום עד גיל 40). אם מדובר בדירה יחידה של הזכאי להקלה, שנרכשה מיום 6.12.2016 ואילך בסכום שאינו עולה על 2.5 מילון ₪, ישנה זכאות לשילוב בין המדרגה הראשונה החלה ברכישת דירת מגורים יחידה לכלל הציבור לבין ההקלה לפי התקנה. כלומר עד לסכום של 1,747,865 ₪ (נכון לשנת 2021) לא ישולם מס רכישה ועל היתרה ישולם מס בשיעור 0.5%. ואם הדירה שנרכשה היא בסכום העולה על 2.5 מילון ₪, שיעור מס הרכישה יעמוד על 0.5% על כל סכום הרכישה. ההקלה, כאמור, תינתן פעמיים בחיים בלבד.

נבהיר כי האמור לעיל הינו מידע כללי והזכאות להקלה תקבע בהתאם להוראות החוק ותקנות מס הרכישה.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


24 צפיות

コメント


bottom of page