top of page

הרחבת מעגל העסקים שזכאים למענק השתתפות בהוצאות שכירות

עודכן: 16 בפבר׳ 2023שימו לב, כעת ניתן להגיש בקשות בהתאם לתנאים החדשים המרחיבים את היקף העסקים הזכאים למענק השתתפות בהוצאות שכירות של עד 100 ₪ למ"ר.

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק שיסייע לכם במימון עלויות השכירות של העסק בשל הגבלות הפעילות וירידה בהיקף הפעילות. תנאי הזכאות למענק 1. גובה מחזור העסקאות השנתי - יש לעמוד בשני התנאים הבאים:

 • מחזור העסקאות לשנת 2019 הוא בין 150 אלף ש"ח ל-400 מיליון ₪

 • סך הכנסות העסק לשנת 2020 לא גבוה ממחזור העסקאות לשנת 2019 (סך הכנסות העסק לשנת 2020 יכלול את מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה שהתקבלו בעסק בשנה זו). אם העסק קיבל מענק הוצאות קבועות עבור ינואר-פברואר 2021 או מרץ-אפריל 2021, מחזור העסקאות לשנת 2019 יוכפל ב-1.17.

2. קבלת מענקי הוצאות קבועות ושיעור פגיעה במחזור העסק קיבל לפחות 3 מתוך 6 מענקי "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים בהן שיעור הפגיעה במחזור היה מעל 80%:

 • מרץ-אפריל 2020 (או מרץ-יוני 2020 ל"מסלול מאוחר")

 • מאי-יוני 2020

 • יולי-אוגוסט 2020

 • ספטמבר-אוקטובר 2020

 • נובמבר-דצמבר 2020

 • ינואר-פברואר 2021, או מרץ-אפריל 2021

3. בנוסף:

 • עסק עם מחזור שנתי (2019) נמוך מ-300 אלף ש"ח: קיבל מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 ש"ח.


 • הגבלה על פעילות העסק במשך 160 ימים לפחות במהלך שנת 2020, העסק עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • הפעלתו של העסק נאסרה (ולגבי בית אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי – TAKE AWAY)

  • רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה

  • ההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו של העסק לקיים פעילות

 • העסק לא קיבל מענק למלונות העסק לא קיבל מענק תמיכה למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה לפי הוראת תכ"ם 1.0.2.6 "תמיכה בגופים אחרים" שניתן על ידי משרד התיירות

 • היקף הוצאות השכירות יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים:

  • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2019 גבוה מ-17% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.

  • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2020 גבוה מ-80% מהיקף הוצאות השכירות ששילם עבור שנת 2019

מה זה "הוצאות שכירות"? הוצאה ששילם העסק בעד הזכות להחזיק בנכס, למעט נכס למגורים, ולהשתמש בו שלא לצמיתות, לרבות הוצאה ששולמה או שתשולם במועד מאוחר ממועד השימוש בנכס ובלבד שאופן תשלום הוצאות השכירות נקבע בהסכם שכירות שנחתם לפני ה-07.11.2021, ולמעט רכיבים בדמי השכירות אשר מגלמים תשלום עבור שירות, כדוגמת: הוצאות חשמל, הוצאות מים, ארנונה ודמי ניהול.

לעניין דמי הניהול:

 • אם על פי חוזה השכירות סכום דמי הניהול קיים בנפרד מהוצאות השכירות ודמי הניהול עולים על 15% מסך הוצאות השכירות ודמי הניהול יחד, הוצאות השכירות יחושבו כ-85% מסך הוצאות השכירות ודמי הניהול יחד. אחרת, יילקחו בחשבון רק הוצאות השכירות (ללא דמי הניהול).

 • אם על פי חוזה השכירות דמי הניהול כלולים בהוצאות השכירות ולא ניתן להפריד ביניהם, הוצאות השכירות יחושבו כ-85% מסך הוצאות השכירות ודמי הניהול יחד .

מהו סכום המענק? 100 ש"ח X מספר המ"ר של העסק (כולל בסניפים שונים אם יש, לפי חשבונות ארנונה של שנת 2020) ועד לתקרה הבאה, לפי הנמוך מביניהם:

 • 120,000 ש"ח

 • ההפרש שבין מקסימום מענקי ההוצאות הקבועות האפשריות לבין סך מענקי ההוצאות הקבועות שהתקבלו בעסק בפועל (מקסימום מענקי הוצאות קבועות היו 400 אלף ש"ח עבור מרץ-אפריל 2020 ו-500 אלף ש"ח עבור יתר התקופות)

 • ההפרש שבין סך הכנסות העסק בשנת 2020 לבין מחזור העסקאות לשנת 2019 (סך הכנסות העסק בשנת 2020 יכלול את מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים שהתקבלו בעסק בשנה זו). אם העסק קיבל מענק הוצאות קבועות עבור ינואר-פברואר 2021 או מרץ-אפריל 2021, מחזור העסקאות של 2019 יוכפל ב-1.17, כך שיכלול גם את החלק היחסי של תקופת הזכאות בשנת 2021.

 • הוצאות שכירות ששולמו בפועל לבעל הנכס עבור שנת 2020. עסק שקיבל מענק בגובה תקרה זו, יהיה רשאי להגיש בקשה משלימה, אחת לשנה, עד ל-15.03.2026 בעד הפרשי הוצאות שכירות ששולמו לאחר ה-31.12.2021 (עד אשר יגיע לסכום המענק שזכאי לו על פי גודל הנכס או אחת מן התקרות האחרות). העסק יעודכן לגבי אופן הגשת הבקשה המשלימה.

סכום המענק כולל מע"מ תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק: התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות 29.5.2022. שלב 1- הגשת בקשה למענק באמצעות טופס מקוון שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את המסמכים הבאים, אותם תדרשו לצרף לטופס המקוון:

 • נספח בדיקת זכאות וחישוב גובה המענק בפורמט אקסל עם כל הנתונים הנדרשים

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו מעל 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) –אישורי רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בהם מפורטים סכום המענק ושיעור הירידה במחזור) בכל אחת מהתקופות להן היה זכאי בשנת 2020.

 • תצהיר מאומת על ידי עורך דין בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק בנוסח זה בלבד

 • טופס ארנונה לשנת 2020 (אם יש יותר מסניף אחד, אז טפסי הארנונה של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק)

 • חוזה שכירות בתוקף לשנת 2020 (אם יש יותר מסניף אחד, יש לצרף חוזי שכירות של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק)

 • אישור מייצג (רואה חשבון/יועץ מס) בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו, באחד מהנוסחים הבאים בלבד:

  1. נוסח לאישור רואה חשבון

  2. נוסח לאישור יועץ מס

 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק. שימו לב, לא יתקבל צ'ק מבוטל וכן על האישור להיות בתוקף מהשנה האחרונה (ניתן להוציא אישור ניהול חשבון באתר/אפליקציה של מרבית הבנקים)

 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף

שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון חשוב לעיין במסמך - רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: שם עוסק, מס' עוסק, תקופת המענק, סכום המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק. *במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.


בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. למעבר לטופס המקוון לחץ כאן.

למעבר לנספח בדיקת זכאות וחישוב גובה המענק לחץ כאן .

יש להוריד קובץ זה ולמלא בו את כל הפרטים לפי ההנחיות. במידה ואתם זכאים למענק, יש לצרף את הקובץ במקום המיועד לכך בטופס המקוון. לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

56 צפיות

Comments


bottom of page