top of page

זכויות מס לניצולי שואה

עודכן: 5 במאילקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, להלן תמצית הקלות במס הרלוונטיות לניצולי השואה:


הקלות במס הכנסה:

  • מי שנקבעה לו נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים בשיעור של 100% או 90% ומעלה (לפי חישוב מיוחד) – זכאי לפטור ממס על הכנסותיו. אם קיימת לנכה הכנסה חייבת במס ששולם עליה מס, והוא לא נהנה מהפטור, באפשרותו להגיש בקשה להחזר מס ששילם עד 6 שנים אחורה. מידע מפורט במדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

  • קצבאות נכות המשולמות על ידי מדינת חוץ לניצולי שואה, קצבאות נכות המשולמות על ידי ממשלת ישראל לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וכן תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים על ידי תושב ישראל מרשויות מדינה זרה – פטורות מס.

  • הכנסות מריבית, שנבעו מתוכניות חסכון או מפיקדונות במטבע חוץ, שמקורן בפיצויים, בקצבה או בקצבת נכים (נכי רדיפות הנאצים, יתומי מלחמת העולם השנייה וכדומה) - פטורות ממס.


הקלות במיסוי מקרקעין:

  • נכה לצמיתות, לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, בשיעור של 19% ומעלה, וכן נכה לצמיתות, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בשיעור של 50% ומעלה והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי חוק זה, זכאי להקלה בתשלום מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים, לשם שיכונו.

  • אם מדובר בדירה יחידה של הנכה, שנרכשה מיום 6.12.2016 ואילך, בסכום של עד 2.5 מיליון ₪, זכאי הנכה לשילוב בין המדרגה הראשונה החלה ברכישת דירת מגורים יחידה לכלל הציבור לבין ההקלה לפי התקנה. כלומר עד לסכום של 1,747,865 ₪ (בשנת 2021) לא ישולם מס רכישה ועל היתרה ישולם מס בשיעור 0.5%.

  • אם הדירה שנרכשה היא בסכום העולה על 2.5 מילון ₪. שיעור מס הרכישה יעמוד על 0.5% על כל סכום הרכישה. ההקלה כזו תינתן פעמיים בחיים בלבד.

  • נבהיר כי מדובר במידע כללי, והזכאות להקלה תקבע בהתאם להוראות החוק ותקנות מס הרכישה. בשל העובדה שניתן ליהנות מההקלה פעמיים בלבד, מומלץ לנכה, המבקש לעשות שימוש בהקלה זו והדירה הנרכשת היא דירתו היחידה, לבחון את הכדאיות בניצול ההקלה תוך מתן תשומת לב להפרש בין החישוב הרגיל לחישוב על פי ההקלה.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.45 צפיות

Comments


bottom of page