top of page

חוק האנג'לים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה תוספת לחוזר מס הכנסה מס' 2011/12 שעניינו התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי היחיד כהוצאה.


חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011 קובע הוראות שעה אשר חוקקו במטרה לעודד השקעות פרטיות בחברות הזנק ("סטארט-אפ") וחברות מו"פ ישראליות אשר נמצאות בתחילת דרכן במטרה להגביר את הצמיחה במשק הישראלי.


אחד המאפיינים של השקעה בחברות הזנק הוא הסיכון הגבוה הטמון בהשקעה מסוג זה אשר עלול, מחד, להוביל לפוטנציאל תשואה גבוהה במיוחד, אך מנגד, עלול להסתיים בהפסד של כספי ההשקעה. על המשקיע להיות מודע לסיכון הטמון בהשקעה מסוג זה מאחר וחלק מחברות אלה כלל לא יגיעו לייעדן וייסגרו. סיכונים אלה מקשים על חברות הזנק וחברות מו"פ בתחילת דרכן בגיוס משקיעים, ומטרת החוק היא לעודד משקיעים פוטנציאלים לחזור ולהשקיע בחברות מסוג זה. במטרה לתמרץ את המשקיעים הפוטנציאלים קובעת הוראת השעה כי הוצאות בגין השקעות פרטיות, אשר עומדות בקריטריונים המפורטים בחוק, בחברות עתירות מחקר ופיתוח אשר נמצאות בתחילת דרכן יותרו בניכוי כנגד כל הכנסה חייבת, פירותית או הונית. במסגרת התוספת לחוזר מס הכנסה 2011/12 מפורטים השינויים שבוצעו בהוראת השעה במטרה להפוך את החקיקה לברורה ואטרקטיבית יותר למשקיעים הפוטנציאלים, במטרה להגביר את הוודאות למשקיעים ולהגביר את ההשקעה בחברות ישראליות עתירות מו"פ.


להלן פירוט התיקונים שבוצעו בסעיף ההגדרות:

  • השקעה מזכה –

בסעיף 20 (א) לחוק מוגדרת "השקעה מזכה": "השקעה במזומן של משקיע בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה או בחברה המתחילה לפי העניין." התיקון בא להדגיש את הדרישה שההשקעה תבוצע במזומן בלבד, וזאת במטרה שכספי ההשקעה ישמשו למימון פעילויות מחקר ופיתוח. בתמורה להשקעה כאמור על החברה להקצות למשקיע מניות.

  • חברה מתחילה –

בהתאם להוראות סעיף 20 (א) לחוק חברה מתחילה הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל (תנאי זה צריך להתקיים במועד ההשקעה, במשך כל תקופת ההטבה ובמועד הקובע שנתיים מתום תקופת ההטבה) ואשר מתקיימים לגביה כל התנאים שלהלן:


א. במועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדות החברה; לגבי תנאי זה מפרט החוק הקלות לחברות אשר פועלות באזורי פיתוח ו/או קיבלו סיוע מהרשות.

ב. היקף המכירות מיום התאגדותה של החברה עד למועד ההשקעה לא עלה על 4.5 מיליון ₪.

ג. היקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון ₪.

ד. סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון ₪.

ה. סך כל הוצאות החברה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3 מיליון ₪.


בנוסף לתנאים המפורטים בהגדרה דלעיל, על חברה מתחילה לעמוד בתנאים מצטברים כפי שנקבעו בחוק:


א. יותר מ- 50% מהוצאות החברה, באותה שנת מס, הוצאו בישראל.

ב. במועד הקובע התקיימו התנאים הבאים:

1. מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע בחברה, הוצא לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח;

2 .יותר מ- 50% מהוצאות החברה מתום תקופת ההטבה ועד למועד המוקדם מבין המועד הקובע או המועד בו החברה הוציאה את מלוא ההשקעה המזכה הוצאו בישראל.


  • מועד ההשקעה -

במסגרת התיקון לחוק התווספה ההגדרה למועד ההשקעה אשר יהיה המאוחר מבין:

א. המועד שבו שילם המשקיע, לחברת המטרה או לחברה המתחילה, את סכום ההשקעה המזכה במזומן.

ב. המועד שבו הקצתה, חברת המטרה או החברה המתחילה, את המניות למשקיע כנגד השקעתו.

החוק מתיר למשקיע לנכות את סכום ההשקעה המזכה כהוצאה, עד לגובה של 5 מיליון ₪, כנגד כל מקור הכנסה, וזאת במשך כל תקופת ההטבה.

תקופת ההטבה נותרה שלוש שנות מס המתחילות בשנת המס בה חל מועד ההשקעה.

החוק קובע כי במקרים בהם יופרו התנאים המפורטים בחוק, יהיה על המשקיע לבטל את הניכוי ולהשיב את הטבת המס שקיבל בגין ניכוי זה.

התיקון לחוק קובע, במטרה להגביר את הוודאות על המשקיעים הפוטנציאלים, כי ישנם מקרים בהם הפרה של התנאים, לאחר מועד ההשקעה, תגרור חיוב במס של החברה ולא של המשקיע.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בברכה,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

38 צפיות

Comments


bottom of page