top of page

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסהבהתאם לפרסום של חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, תוקנו בין היתר, סעיפים 40 ו- 66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי, החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

בהקשר זה יוזכר כי, בשנים 2022 ו- 2023 במסגרת הוראת שעה נקבע כי תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 13 שנים וזאת עד ליום .31.12.2023.


להלן טבלאות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי:


נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

החל מ - 2024

הוראת שעה לשנת 2022, 2023

גיל הילד בשנת המס

2

2

6-12

2

1

13-17


נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

החל מ - 2024

הוראת שעה לשנת 2022, 2023

גיל הילד בשנת המס

1

1

6-12

1

0

13-17

 בחישוב המס של הורה יחיד יובאו בחשבון הן נקודות הזיכוי המפורטות בטבלה הראשונה והן נקודות הזיכוי המפורטות בטבלה השנייה.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח   

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

37 צפיות

Comments


bottom of page