top of page

חוק השימוש במזומן

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

החל מיום 1.1.2019 נכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק).

מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, כל זאת במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק המדינה בפעילות פלילית ומימון טרור .

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן כדלקמן:

 1. 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק;

 2. 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים;

 3. 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר;

 4. 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח;

 5. 50,000 ₪ לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.

החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, כמפורט להלן:

 1. איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק;

 2. איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק;

 3. לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המס"ב.

החוק קובע חובה על עוסקים לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול וכן מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרה המוגשת לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה.

בנוסף לכך, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים שיוטלו על עוסקים וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק במקרים שבהם הופרו הוראות החוק וההגבלות הקבועות מכוחן, וזאת בהתאם לשווי ההפרה. כמו כן, החוק קובע עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר.


לצורך עמידה בדרישות החוק אנו מבקשים לחדד את אופן ומועד רישום תקבולים המתקבלים בעסק מלקוחות, ספקים או אחרים (החזר):

 1. חובה להוציא שובר קבלה על כל תקבול המתקבל בעסק במזומן, בשיקים או בשווה כסף, מיד עם קבלת התקבול ולפני כל פעולה אחרת.

 2. קבלה יש להוציא גם מחוץ למקום העסק, במידה ונהוג לקבל תקבולים גם מחוץ לבית העסק (הכוונה לגבייה מלקוחות מחוץ למקום העסק, סוכני מכירות, הקמת עמדות מכירה חיצונית וכד').

 3. מובהר כי המונח "תקבול", כולל: מזומן, שיקים דחויים, שיקים לביטחון, שיקים לפיקדון, כרטיס אשראי ו/או נכס שווה כסף (מלבד שיקים לפקודת אדם אחר שאינו המעסיק).

 4. חובה להוציא קבלה בנפרד בגין כל עסקה. הקבלה תופק מהתוכנה של העסק, או תירשם בקבלה ידנית ממוספרת מראש (לרבות קבלה ידנית כשהתוכנה להפקת קבלות אינה תקינה או בעת הפסקת חשמל).

 5. בקבלה יש לפרט את שם הלקוח המשלם, מענו (ככל שידוע) ומספר זהותו (ככל שמדובר בתקבול מלקוח עסקי).

 6. בקבלה יש לפרט את סכום התקבול ואת מהות התקבול, צורת התקבול (מזומן, שיקים, כרטיס אשראי או אחר)

 7. עסקה שסכומה עולה על 11,000 ₪, אסור לקבל בגינה תקבול במזומן (בש"ח או במט"ח) בסכום העולה על 10% משווי העסקה, או על 11,000 ₪, כנמוך מבין השניים.

 8. יש לתת את הקבלה המקורית למשלם, בטרם יציאתו ממקום העסק.

 9. התקבולים שהתקבלו יישמרו אך ורק במקום העסק, עד הפקדתם לחשבון הבנק העסקי.

במידה והנך מעסיק עובדים העשויים לקבל תקבול בעבור העסק, אנו ממליצים לבצע ריענון של הנהלים כאמור, ובמידת הצורך, להחתים את העובדים על מסמך בו יפורטו הנהלים ויתחייב העובד להקפיד על קיומם.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

17 צפיות

Commentaires


bottom of page