top of page

חוק מענק לעידוד תעסוקה (פעימה רביעית)

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

מענק לעידוד תעסוקה משולם למעסיקים העומדים בתנאי הזכאות וזאת בנוסף לפעימות ראשונה, שנייה ושלישית עליהן פירטנו בפרסומים קודמים:

פעימה ראשונה (עצמאים) – פעימה ראשונה

פעימה שנייה (עצמאים ובעלי שליטה) – פעימה שנייה

פעימה שלישית (החזר הוצאות לחברות בעלות מחזור הכנסות מעל 300,000 ₪ ) – פעימה שלישית

תנאי זכאות:

מעסיק יהיה זכאי למענק אם עונה על כל תנאי הזכאות הבאים:

 1. המעסיק דיווח לרשות המסים על פתיחת עסקו עד ליום 29.02.2019 ולא דיווח על סגירת עסקו עד יום 31.05.2020.

 2. המעסיק דיווח לביטוח הלאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29.02.2019 ולא דיווח על סגירתו עד יום 31.05.2020.

 3. המעסיק ניהל ספרים בצורה תקינה.

עובד מזכה:

מעסיק שעמד בכל התנאים כמפורט לעיל, יהיה זכאי לקבל את המענק עבור כל עובד שמתקיימים לגביו כל תנאי הזכאות המפורטים להלן:

 1. שכר העובד בעד כל חודש בגינו מתבקש מענק הוא בגובה שכר מזערי (3,000 ₪ לעובד רגיל ו – 1,875 ₪ לעובד המשתכר שכר מינימום מתואם , כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מתואם לעובד עם מוגבלות).

 2. מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

א. מלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל הפרישה ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

 • נרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד ליום 29.02.2020 ולא עבד החל במועד רישומו כאמור עד ליום 30.04.2020.

 • העובד פוטר או יצא לחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 01.03.2020 עד יום 30.04.2020 או שתקופת הלידה וההורות שלו, כולה או חלקה, הייתה בתקופה שבין 01.03.2020 עד יום 30.04.2020 ועבד אצל המעסיק בחודש פברואר 2020.

ב. העובד זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 בעד חודש מאי 2020.

ג. העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד חודש מאי 2020.

ד. העובד זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 לפי חוק הביטוח הלאומי.

מי לא ייחשב עובד מזכה:

 1. המעסיק או קרובו של המעסיק שהחל לעבוד אצלו ביום 1 במארס 2020 או לאחריו.

 2. עובד שהוא בעל שליטה בחברה, מנהל החברה או קרובו של בעל השליטה או של מנהל החברה שהחל לעבוד אצלו ביום 1 במארס 2020 או לאחריו.

 3. עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים.

 4. עובד ששולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק מהמדינה.

תשלום המענק:

 1. למעסיק זכאי ישולם מענק חודשי בגין כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, בעד כל עובד מזכה שהועסק אצלו, כמפורט להלן:

875 ₪ בעד כל עובד מזכה שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

 • העובד הועסק אצל המעסיק באותו החודש, מעבר למצבת העובדים לחודש מרץ 2020 ומועד תחילת העסקתו בתקופה שבין 19 באפריל 2020 ועד 30 באפריל 2020.

 • העובד הועסק אצל המעסיק באותו החודש, מעבר למצבת העובדים לחודש אפריל 2020, ומועד תחילת העסקתו היה בחודש מאי 2020.

1,875 ₪ בעד כל עובד מזכה שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 • העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020

 • מועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 2020

 • בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מהיום ה-15 באותו החודש

 • עבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו החודש לפחות.

מעסיק יהיה רשאי לבחור שישולם לו מענק בסכום של 1,875 ₪ בשל כל אחד מהחודשים יולי עד אוקטובר 2020 בעד כל עובד מזכה שמתקיימים אצלו כל אלה:

 • העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020.

 • מועד תחילת העסקתו אצל המעסיק היה בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר 2020.

 • בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מהיום ה-15 באותו חודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות.

מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד:

מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד המזכה את השכר הגבוה ביותר, בהתאם להצהרת העובד.

דגשים נוספים:

 1. את הבקשה לקבלת המענק לגבי כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020 יש להגיש לא יאוחר מ-60 ימים מתום אותו חודש.

 2. תשלום המענק יבוצע בדרך של זיכוי חשבון הבנק של המעסיק שפרטיו היו בידי רשות המסים ונכונות הפרטים אושרה על ידי המעסיק.

 3. במידה ונמצא כי שולם למעסיק מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו, יחזיר המעסיק את ההפרש שבין סכומים אלה בתוך 90 ימים מהיום שבו הומצאה לו דרישת החזר, בתוספת הפרשי הצמדה מיום ששולם ועד יום ההחזר.

 4. מעסיק שהגיש בקשה למענק ומסר בהצהרה המצורפת לבקשה פרטים לא נכונים לגבי תנאי הזכאות לקבלת המענק, דינו – מאסר שנה או קנס, בכפוף לחוק העונשין.

 5. במידה והמעסיק הוא תאגיד, דינו כפל קנס החל על מעסיק יחיד.

 6. מענק לפי הוראות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיד קורונה החדש), התש"ף-2020 לא ייחשב חלק ממחזור עסקאותיו של עוסק לפי חוק מס ערך מוסף.

 7. במקביל להגשת הבקשה על ידי המעסיק, על העובד שבעדו מתבקש המענק להגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה, ואם הוא מועסק אצל יותר ממעסיק אחד – לגבי המעסיק העיקרי, ובה יפורטו:

 • שם העובד המזכה

 • מספר תעודת הזהות של העובד

 • מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק

 • כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, ואם משולם לו שכר מינימום מתואם – יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מתואם לאותו עובד.

 • אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית

 • כי הוא לא עונה על הקריטריונים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

 • לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על פיטורים או הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתקופה שמיום 1 במרץ ועד 30 באפריל 2020.

 • אם הוא מועסק במקום עבודה נוסף – שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק המשלם לעובד שכר גבוה יותר

 • לעניין מעסיק שהוא חברה – מספר החברה ותיק ניכויים של החברה, ולעניין מעסיק שאינו חברה – תיק הניכויים של המעסיק.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

103 צפיות

Comments


bottom of page