top of page

נחתמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, חתם ביום 4.10.2020, על הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

ההיתר נדרש על מנת לענות על צורכי המשק ולסייע להתמודד עם האתגרים הנגרמים כתוצאה משינויים במצבת כוח האדם במקומות עבודה, נוכח הגידול המשמעותי במספר העובדים הנדרשים לבידוד, ולנוכח היעדרות עובדים, בשל סגירת מערכת החינוך והסגר בו מצויה מדינת ישראל.


תנאי ההיתר:


1. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות. היינו, ניתן יהיה להעסיק, ככל שיש צורך ובהתאם לתנאי ההיתר 25 שעות נוספות בשבוע.

2. תתאפשר העסקת עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות ולא יותר מ-8 פעמים בחודש.

3. מכסת השעות הנוספות החודשיות לא תעלה על 90 שעות.

4. מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים, בנוסף לאמור לעיל, כדי שיהא רשאי לעשות שימוש בהיתר:

א. ביום שבו החל לעשות שימוש בהיתר, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן להחליפם בעובדים קיימים לצורך ביצוע העבודה בתפוקה זהה. החוסר ייבחן ביחס למצבת כוח האדם הממוצעת, כפי שדווחה על ידי המעסיק לביטוח לאומי, בין החודשים מאי עד אוגוסט  2020.

ב. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה משמרת או קפסולה ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה. תנאי זה ייבחן בכל משמרת/יום עבודה.


הוראת השעה בתוקף מיום 4.10.2020 עד 31.10.2020 ולא תחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וכן על מעסיקים שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, ההיסעים וצו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.


לקישור להוראת השעה לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

27 צפיות

Comments


bottom of page