top of page

ניתן להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020


ביום 25/08/2020 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשה לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 40% לפחות, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. סכום המענק הנו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.


סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019,לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות). 


המענק המידי, ששולם במהלך חודש יולי בסכום של עד 7,500 ₪, היה כידוע תשלום ראשון על חשבון המענק עבור החודשים מאי-יוני 2020, ויקוזז מסכום המענק שנקבע לחודשים אלה.

בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופה זו, נקבע בחוק שלא יידרש להשיב את ההפרש בגין הסכום בו עולה המקדמה על סכום המענק שחושב לתקופת הזכאות מאי-יוני 2020.


למענק החדש יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש"ח ושסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.


את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-25/08/2020) ועד ליום ה-25/11/2020 באתר רשות המסים, והוא ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק. 


זכאים למענק - עצמאים:

• עצמאים שמלאו להם 20 שנים לפחות בשנת 2019 

• יחידים שניהלו עסק בשנת 2019 והעסק היה פעיל עד ה-31.12.2019 לפחות. 

• חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. 

• העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.

• העוסק ניהל  פנקסי חשבונות  על פי החוק והפנקסים לא נפסלו.

• העוסק הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק שלנה זו. 


זכאים למענק - בעלי שליטה בחברת מעטים:

• שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה

• החברה שילמה להם משכורת חצי שנה לפחות מיום ה-31.10.2019

• אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשל הכנסתם.


הגשת בקשות למענק לתקופת הזכאות הבאה (יולי - אוגוסט 2020) עתידה להיפתח במחצית הראשונה של חודש ספטמבר הקרוב והרשות תודיע על המועד בימים הקרובים.   


לקישור לאתר רשות המסים להגשת המענק לחץ כאןלייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


68 צפיות

Commentaires


bottom of page