top of page

עידוד מעסיקים לשלב בשוק העבודה עובדות ועובדים מהפריפריה, בדגש על המגזר הערבי

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, מפרסמת 3 מסלולים במטרה לעודד ולסייע למעסיקים/ות בקליטת עובדות ועובדים חדשים: שילוב עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית, תושבות מזרח ירושלים, עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב ועובדות ועובדים בשכר גבוה, בפריפריה ובירושלים. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

שלוש התכניות החדשות הינן חלק מ-5 מסלולי תעסוקה בהיקף תקציבי של 125 מיליון ₪ שאושרו במסגרת תקציבי הקורונה.


להלן פירוט המסלולים:

1. מסלול תעסוקה 4.63 נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית תושבות מזרח ירושלים.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובדות לתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על 30% מעלות שכרה של העובדת (מענק של עד 115,200 ₪ למשרה).

 • העסקה של לפחות 2 עובדות חדשות.

 • שכר העובדת לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.

 • המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה.

 • מועד אחרון להגשת הבקשות – 01.06.2021, המקצה תחרותי.

2. מסלול תעסוקה 4.64 נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובדים החדשים ולתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על 30%-25% מעלות שכרם של העובדים (מענק של עד 115,200 ₪ למשרה).

 • העסקה של לפחות 3 עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

 • שכר העובד לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.

 • המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה.

 • מועד אחרון להגשת הבקשות – 01.06.2021, המקצה תחרותי.

3. מסלול תעסוקה 4.18 אשר עודכן השנה לאור משבר הקורונה, נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות ועובדים חדשים במשרות איכותיות בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

המסלול מסייע לחברות ומפעלים שמעוניינים להקים, להרחיב או להעתיק את עסקיהם לאזורי עדיפות לאומית או ירושלים, בהעסקת עובדות ועובדים בשכר מעל השכר הממוצע במשק, במטרה ליצור פעילות כלכלית המאפשרת לחברות ולאזורים אלו להתפתח.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על25% בממוצע מעלות שכרו של העובד (המענק יכול להגיע לעד 180,000 ₪ למשרה).

 • מחזור מינימאלי של 15 מיליוני ₪, העסקה של לפחות 15 עובדים חדשים, לפחות 60% מתגוררים באזורי עדיפות לאומית.

 • תמהיל שכר עובדים חדשים: ל-55% ישולם לפחות השכר הממוצע במשק (כ-11 אלפי ₪) בתוספת עלויות מעביד, ל-45% לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע (כ-16 אלפי ₪ ועד לתקרה של 30 אלפי ₪).

 • ההקצאה תפורסם בימים הקרובים

שלושת מסלולים אלו הינם בהמשך ל-2 מסלולי תעסוקה נוספים שפורסמו בחודשים האחרונים והסתיימו בהצלחה:

מסלול תעסוקה 4.17: מיועד להעסקת עובדות ועובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק העבודה נמוך (האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, אנשים עם מוגבלויות והורים יחידים).

בשנת 2020 נוסף תת-מסלול חדש שמיועד גם למעסיקים/ות המתחייבים/ות להעסיק עובדות ועובדים מכלל האוכלוסיות באזורי עדיפות לאומית וירושלים.


מסלול תעסוקה 4.20: מיועד להעסקת עובדות ועובדים, לומדי ובוגרי מקצועות טכנולוגיים מהאוכלוסייה הערבית, שזו עבודתם הראשונה בתחום התעשייה עתירת הידע ("מתמחים"). השנה התכנית הורחבה גם להנדסאים ולענפי שירותים מתקדמים.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

42 צפיות

Comments


bottom of page