top of page

פנסיה חובה לעצמאים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


לקוחות יקרים,

אנו שבים ומזכירים את חובת ההפקדה הפנסיונית החלה על עצמאים לפי חוק החל מיום 01.01.2017 וזאת לאור מכתבי אכיפה אשר התקבלו אצל לקוחות המשרד בנוגע לאי הפקדת סכומים לפנסיה לקופת גמל לקצבה בגין שנים קודמות.

לקוחות עצמאים אשר קיבלו הודעה בגין אי הפקדת סכומים כאמור לעיל - באפשרותכם להפקיד את הפרש חובת ההפקדה לקופת גמל לקצבה רטרואקטיבית עבור שנים קודמות ולהודיע על כך למרכז לגביית קנסות.
הודעה כאמור תיעשה באמצעות טופס מקוון למרכז לגביית קנסות - למעבר לדיווח המקוון לחצ/י כאן .
יש לצרף לטופס את אישור ההפקדה לקופת גמל לקצבה. אם הפקדתם את הסכום הנדרש אצל יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני - ניתן להחתימו על הנספח המצורף למכתב שהתקבל אצלכם. ניתן גם לבקש טופס אישור הפקדה ישירות מקופת הגמל. 

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב עצמאים להפריש באופן עצמאי למוצר חיסכון פנסיוני (קופת פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) בהתאם לרמת ההכנסה שלהם. חובת ההפקדה חלה על כל עוסק עצמאי בטווח הגילאים 21-60 הפעילים כעצמאים מעל לשישה חודשים.


החוק קובע כי סך ההפקדה החודשית יחושב כנגזרת מתוך ההכנסה החייבת של העצמאי כלומר- הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות; כמו כן קובע החוק חישוב המבוסס על השכר הממוצע במשק לפי נתוני ביטוח לאומי (נכון ליום 01.01.2023 עומד השכר החודשי הממוצע במשק על סכום של 11,730 ש"ח ברוטו).


לצפייה בנתוני השכר החודשי הממוצע במשק לשנים קודמות (לפי סעיף 1 לחוק ביטוי לאומי) לחצ/י כאן


להלן אופן חישוב ההפקדה החודשית:

(*) לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

עוסק שהוא גם שכיר וגם עצמאי:

עוסק שהוא גם שכיר וגם עצמאי מפריש לקרן הפנסיה לפי הכנסותיו כשכיר. אם הפקדה זו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, לא יהיה צורך בהפקדות נוספות. אם ההפקדה מתלוש השכר נמוכה יותר, על העוסק להשלים את ההפרש.


חובת הפקדה לקופת גמל לא תחול על:

  1. עצמאים שטרם מלאו להם 21 שנים,

  2. עצמאים שגילם מעל גיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (60 נכון להיום)

  3. עצמאים שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשמו לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

  4. עצמאי שמלאו לו 55 שנים לפני ה-1.1.2017.

ההפקדה לקופת הגמל תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופקד לטובת רכיב סיוע במצבי אבטלה - חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במקרה של סגירת עסק, ולא רק בגיל הפרישה.

בחינת ההפקדה לפי השיעורים הקבועים בחוק תיעשה בהתאם להכנסת העצמאי במהלך השנה ולפי הדו"ח השנתי שהגיש העצמאי לרשות המסים עבור אותה שנה. יובהר כי יש לבצע את ההפקדות לחיסכון פנסיוני עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה.

כל עצמאי רשאי לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל לחיסכון) שבו הוא מעוניין לחסוך. לקבלת פרטים בנושא קרנות ברירת המחדל לחצ/י כאן.


אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי חוק תגרור קנס בסך 500 ₪ עבור אי-הפקדה כנדרש בגין שנת 2018 ואילך. קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.


היערכות לשנת 2023:

אנו ממליצים לבצע הפקדה חודשית בהוראת קבע, על בסיס צפי הכנסה חייבת שנתית, ובסוף השנה (עד ליום 31.12) להשלים את יתרת ההפקדה בהתאם לסך ההכנסה החייבת בפועל;

ישנן קופות בהן ניתן לבצע את ההפקדה אחת לשנה ולא מדי חודש ואז ניתן להפקיד את כל הסכום בסוף השנה בהתאם להכנסה החייבת בפועל. יש לוודא בעת פתיחת הקרן שאכן ניתן לעשות זאת מבלי לאבד כיסויים ביטוחים או זכויות בקרן.


אנו ממליצים להיעזר בסוכן ביטוח פנסיוני ו/או בשירות הלקוחות של חברות הביטוח הפנסיוני.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.



בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח



האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

85 צפיות

Comments


bottom of page