top of page

קרן הלוואות לעסקים בסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


תנאי ההלוואה:


1. תנאי ההלוואה לעסקים קטנים ובינוניים:

· פריסה עד 5 שנים, דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים

· סכום ההלוואה עד 16% מהמחזור השנתי ועד 20 מיליון ₪

· ימי טיפול – עד 7 ימי עסקים

· ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

· עד 5% פיקדון

· ריבית – תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.

2. תנאי הלוואה לעסקים גדולים:

· פריסה עד 5 שנים ועד 12 חודשי גרייס

· סכום הלוואה עד 8% מהמחזור ולא יותר מ - 100 מיליון ₪ (עבור חברות הייטק יהיה סכום ההלוואה 8%

מהמחזור או 8% מסך ההוצאות, למעט הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השניים אך לא יותר מ- 100 מיליון ₪).

· ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

· עד 5% פיקדון


הבקשה תישלח באופן מידי לבנק לפי בחירתך. נציג הבנק ייצור עמך קשר להמשך טיפול בתוך יום עסקים אחד.


במידה ואושרה הלוואה בסכום הנמוך מתקרת הזכאות לעסק, ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה לאחר חודש באמצעות פנייה לגוף המתאם שפרטיו מופיעים במכתב אישור ההלוואה שנשלח אליך.


במידה ובקשתך נדחתה על ידי הבנק, באפשרותך להגיש בקשה לבנק או לגוף המוסדי נוסף מיד עם העדכון על סגירת הבקשה במערכת.

תנאי הסף:


1. תנאי סף לעסקים קטנים ובינוניים:

· העסק שלך רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה

· מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשה הינו עד 400 מיליון ₪

· עסקך נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף קורונה

· לא קיבלת הלוואה בקרן לעסקים גדולים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה

2. תנאי סף לעסקים גדולים:

· העסק שלך רשום בישראל כחברה, אגודה שיתופית, שותפות או עמותה

· מחזור העסקים בשנה שקדמה לבקשת ההלוואה עולה על 200 מיליון ₪

· עסקך נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

· הנך מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל

· לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של עסקך רשומים בישראל

· לא קיבלת הלוואה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה

הגשת הבקשה היא פשוטה ומהירה ומבוצעת באמצעות אתר האינטרנט של הקרן: לטופס בקשה לחץ כאן


לאחר הלחיצה על כפתור "הגשת בקשה", וביצוע הזדהות אישית קצרה באתר השירותים הממשלתי, תונפק לך סיסמא לכניסה למערכות הממשלה, באמצעותה תוכל להיכנס גם למערכת הגשת הבקשות של הקרן ולהגיש בקשה בשם העסק מבקש ההלוואה.


תהליך הגשת הבקשה נעשה בטופס ייעודי קצר הכולל את פרטי העסק ואת פרטי ההלוואה המבוקשת.

מיד לאחר הגשת הטופס הבקשה תישלח לגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי) שבו בחרתם.


אישור על הגשת הבקשה ישלח לכתובת המייל שהזנתם בטופס, באמצעות המערכת הממוחשבת.

במידה וישנה בעיה טכנית ניתן לפנות לסיוע באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת- GloansCorona@mof.gov.il


דגשים:

  1. אם קיבלתם חלק מהסכום לו העסק זכאי לפי תנאי הקרן, באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הלוואה משלימה באמצעות פנייה לגוף המתאם הפועל מטעם משרד האוצר (פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם מופיעים במכתב האישור העקרוני שנשלח אליכם בנוגע לאישור ההלוואה המקורית). ניתן להגיש הלוואה משלימה לאחר חודש ממועד הגשת הבקשה המקורית, או באופן מידי במידה והבקשה המקורית הוגשה עבור עסק בעל מחזור נמוך מ-25 מיליון ₪ עד ליום 7 באפריל, או במידה והבקשה המקורית הוגשה עבור עסק בעל מחזור שנתי גבוה מ-25 מיליון ש"ח עד ליום 27 באפריל 2020.

  2. ביום 21 ביוני נפתח מסלול ייעודי לעסקים בסיכון מוגבר שצפוי להגדיל את הסיוע הניתן על ידי משרד האוצר לעסקים נוספים. במסגרת המסלול הייעודי הגופים המממנים יעמידו הלוואות לעסקים עבורם מתקיימים התנאים הבאים: א) עסקים שפעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בשל התפשטות הקורונה ב) עסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי. ג) עסקים שאין להם יכולת תזרימית עצמאית להתמודד עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה בפעילותם העסקית, לרבות באמצעות קבלת אשראי מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת הקרן. ד) עסקים שיציגו ירידה של 50% ומעלה במחזור המכירות בחודש אפריל או בחודש מאי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה) עסקים שלא קיבלו הלוואה במסלול הכללי בקרן. גובה ההלוואות במסגרת המסלול יהיה עד 16% מהמחזור השנתי או עד 10 מיליון ₪. כל שאר התנאים יהיו זהים לתנאי ההלוואות במסלול הכללי המפורטים באתר זה.

  3. על מנת להגיש בקשה למסלול המוגבר ניתן להגיש בקשה חדשה בכפתור הגשת בקשה באתר זה ולאחר מכן ליצור קשר עם הגוף המממן בבקשה להפנות את הבקשה למסלול המוגבר.

  4. עבור עסקים שהוקמו לאחר חודש אפריל 2019 יחושב כממוצע חודשי של כלל חודשי הפעילות עד לחודש אפריל או מאי 2020, בהתאם לעניין.

  5. במידה ולא הצלחתם להגיש בקשה חדשה במערכת לאחר קבלת תשובת דחייה כתובה מהבנק על דחיית הבקשה, ייתכן והבנק טרם עדכן במערכת את ההחלטה לגבי בקשתך המקורית. במקרה כזה יש לפנות לבנק לסגירת הבקשה במערכת.

  6. עם שליחת טופס הבקשה, הבקשה מועברת לבחינת הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ולא ניתן לבצע שינויים בטופס. עם זאת, במידה וברצונך לשנות כל פרט מלבד "מספר העסק" או "שם הגוף המממן", ניתן לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה ולעדכן אותו בפרטים שברצונך לשנות (כגון עדכון סכום ההלוואה המבוקש, פרטים אודות העסק וכד').

  7. במידה ואתה מעוניין לשנות את מספר העסק או את הגוף המממן אליו תישלח הבקשה, יש לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה המקורית ולבקש ממנו לסגור את הבקשה. מיד לאחר שנציג הגוף המממן יסגור את הבקשה במערכת, תקבלו על כך עדכון לכתובת המייל שהזנתם בטופס הבקשה ותוכלו להגיש בקשה חדשה עם הפרטים המעודכנים.

  8. יודגש כי ההלוואות ניתנות על ידי הבנקים ולא על ידי המדינה, והסמכות לאישור מתן הלוואה הינה של ועדת האשראי או הגורם המוסמך בלבד.

  9. במידה ובקשתך נדחתה, ניתן לפנות לכל גוף מממן אחר הפועל בקרן באמצעות מילוי טופס הבקשה באתר, מיד לאחר קבלת ההודעה במייל שבקשתך באתר נסגרה.

  10. במידה ואינך מוצא את פרטי הקשר עם הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ניתן למצוא את פרטיו להלן, בשים לב לגוף המממן בו אושרה הבקשה המקורית:

הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il

הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל - .keren.giza@gse.co.il

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


60 צפיות

コメント


bottom of page