top of page

תוכנית מענקים לעסקים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


ועדת הכספים אישרה את תוכנית המענקים לעסקים במסגרתה ניתנה ארכה להקלה לעניין מענק הוצאות קבועות כך שתנאי הזכאות לקבלת מענק יהיה ירידה של 25% במחזור העסקים בלבד, וכן אושר מענק חד פעמי לעסקים שסבלו מפגיע ממושכת בשל מגפת הקורונה. בנוסף קובע החוק את הארכת המענק הסוציאלי לעסקים גם לחודשים ינואר – פברואר 2021.ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפיא- 2020.

החוק קובע כי עסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות הדרושות להפעלת עסקיהם בתקופת הקורונה, בגין ירידה של 25% ומעלה במחזור עסקיהם גם בחודשים ינואר ופברואר 2021, ובנוסף קובע פיצוי חד פעמי לעסקים שסובלים מפגיעה ממושכת בגין המשבר.

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות של חודשיים, והתנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של פעילות העסק. על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר והחלטת הממשלה על סגר שלישי, קובע החוק כי תנאי הזכאות לחודשים-ינואר פברואר 2021 למענק הוצאות קבועות, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של 25% עד 60% במחזור העסק ובהתאם לגודלו.

מדובר בהארכת ההקלה בתנאי קבלת המענק לעומת נוסח החוק המקורי, שקבע ירידה של 40% עד 80%.

בנוסף מסמיך החוק את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה (פיצוי החל מירידה של 25% במחזור) עד לחודש יוני 2021, שהינה כרגע המועד לסיום תחולת החוק וחלוקת המענקים.

על מנת לממן הקלה זו ואת הפיצוי החד פעמי הנוסף שמעניק חוק זה, קובע החוק כי הפיצוי בגין מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי ויוני 21, יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה. מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.


בנוסף קובע החוק מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.

לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ נקבע כי הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות), על ירידה במחזור של 25%-40% - יקבל העוסק 3,000 ₪, על ירידה של 40%-60% - יקבל 5,000 ₪ על ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 ₪.

לעוסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף ₪, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪.

לעניין עסק עם מחזור של 300 מיליון ₪ ומעלה, נקבע לבקשת הוועדה כי הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 ₪.


תנאי הזכאות הינם:

1. עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ש"ח יהיה זכאי למענק בגין ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. התקופה הקובעת לעניין ההשוואה לירידת המחזור לעניין מענק זה, הינה ה-1 למרץ 2019 עד לסוף 2019.

2. עבור עוסק בעל מחזור של מעל 300 אלף ₪ ועבור עוסק בעל עסק חדש, התנאי יהיה אם היה זכאי ל-3 תקופות ויותר של מענקי "הוצאות קבועות".

הגשת תביעה לקבלת מענק הפגיעה הממושכת, תוגש בתוך 90 ימים מה-25 בינואר 2021.


החל מחודש ינואר 2021 יבוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו.

עוד נקבע במסגרת החוק, לדרישת הוועדה, כי לא יוטלו עיקולים על המענקים המעוגנים בו.

עוד קובע החוק לבקשת הוועדה, את הארכת התקופה לגבי מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה (מענק סוציאלי לעסקים), כך שהמענק יחול גם לתקופת החודשים ינואר ופברואר 2021.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


111 צפיות

Comments


bottom of page