top of page

תקציב המדינה וחוק ההתייעלות הכלכליתלאחרונה אושר בקריאה שניה ושלישית תקציב המדינה לשנת 2023 שיעמוד על כ-484 מיליארד שקל וב-2024 על כ-514 מיליארד שקל.

כמו כן, אושר חוק ההסדרים הכולל בתוכו צעדים להאצת הצמיחה והעלאת רמת החיים ומתמקד בחמישה יעדים מרכזיים: האצת תשתיות וטיפול בשוק הדיור, הגברת התחרות והפחתת הריכוזיות, חיזוק ההון האנושי, הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה למגזר העסקי ולאזרח וייעול המגזר הציבורי.

במסגרת החוק בוצעו שורה של תיקונים לחקיקות המס. להלן עיקרי התיקונים בכל אחד מהענפים הרלבנטיים:


  1. עוסק זעיר: הרפורמה קובעת שורה של הקלות רגולטוריות לעוסקים שמחזורם העסקי לא עולה על התקרה של עוסק פטור (120 אלף ש"ח בשנה). במקום הרגולציה הקיימת, עסקים אלו ידרשו רק לפתיחת תיק, תיאום מס ותשלום מס בסוף השנה והכל באופן דיגיטלי. בנוסף, כתחליף להכרה בהוצאות בהתאם לכללים הקיימים, יותרו הוצאות בשיעור נורמטיבי של 30%.

  2. צמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות: על מנת להילחם בפשיעה ולאפשר תחרות הוגנת בין עסקים המשלמים מס כדין, מוצע כי חשבוניות מעל 25,000 ש"ח המופקות בין עוסקים ידרשו לקבל את אישור רשות המסים בזמן אמת באמצעות מערכת בטרם תונפק החשבונית. הצעד יסייע לגורמי האכיפה למקד את האכיפה בחברות החשודות, ואף יקצר תהליכים בירוקרטיים לעסקים נורמטיביים באמצעות הקמת פלטפורמה לתקשורת ישירה עם רשות המסים.

  3. מיסוי הכנסות שכירות: ככלל, יחיד בעל הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים יכול להיות חייב באחד משלושה מסלולי מס – מסלול פטור ממס, מסלול של 10% מס ללא ניכוי הוצאות או חיוב במס שולי לפי מדרגות מס פרוגרסיביות עם אפשרות לניכוי הוצאות. במסגרת התיקון נקבע כי יחיד שהוא בעל דירה יחידה שבוחר להשכיר אותה ולשכור דירה אחרת למגוריו, יהיה רשאי לקזז מהכנסות השכירות את הוצאות השכירות ששילם עבור השכרת דירת מגורים אחרת ו/או תשלום לבית אבות עד 90 אלף ש״ח לשנה. ככל שדמי השכירות הנובעים ליחיד עולים על הניכוי המותר, תחויב ההכנסה מדמי שכירות בשיעור של 10% ככל שאינה הכנסה מעסק. יצוין כי יחיד בסעיף זה כולל גם את בן זוגו וילדיו עד גיל 18, והכל במטרה למנוע תכנוני מס הקשורים בפיצול התא המשפחתי.

  4. נציין כי קיימות הקלות נוספות בנושא מיסוי הכנסות מדמי שכירות: (א) קשיש שעבר לדיור מוגן זכאי לפטור ממס על הכנסות מדמי שכירות בגין השכרת דירה שגר בה לפני המעבר עד לגובה מחצית הסכום ששילם עבור הדיור המוגן. (ב) יחיד זכאי לקזז הוצאות שכר דירה בכפוף להוראות סעיף 17(12) לפקודת מס הכנסה, אם ההוצאות נבעו ממעבר לרגל עבודתו או עיסוקו.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

36 צפיות

Comments


bottom of page