top of page

ביטול תשלום היטל עובדים זרים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


ביום 2.2.2022 פורסם ברשומות חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (2003- 2004) (תיקון מס' 20) התשפ"ב. עד היום, לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003. מעסיק של עובד זר היה חייב לשלם היטל בשיעור של 15-20 אחוזים לרשות המיסים, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים, כאשר חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד. כל זאת במטרה לצמצם את כדאיות העסקתם של עובדים זרים במשק הישראלי ולעודד העסקת ישראלים במקומם. (החוק לא חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ספורטאים זרים ועוד. יצוין כי החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראת שעה).

כמו כן, בפסק הדין עא 4946/16 קבע ביה"מש העליון שחובת תשלום ההיטל כאמור תחול גם בגין העסקת עובדים זרים שהם מסתננים מסודאן ואריתראה. בהתאם לתיקון לחוק, בוטלה החובה לתשלום ההיטל על כל הענפים. תחילתו של החוק זה היא ביום 1 בינואר 2022 וביטול ההיטל יחול על הכנסה של עובד זר שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2022 ואילך. לעיון בתיקון חוק עובדים זרים לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

20 צפיות

Comments


bottom of page