top of page

דיווח חצי שנתי לביטוח לאומי לתקופה 1-6/22

עודכן: 16 בפבר׳ 2023החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון,

בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת וזאת על פי תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח

הלאומי בחוק ההסדרים נובמבר 2015.


הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים:

  • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.

  • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.

  • עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

מעסיקים שאין באפשרותם לשדר טופס 126 באמצעות תוכנת השכר ידווחו בטופס מקוון באתר האינטרנט של ביטוח לאומי. הטופס שיתקבל ירשם בהמתנה עד לברור מול המעסיק מהי סיבת הדיווח הידני. במקרים שבהם יתברר שהיה באפשרות המעסיק לשדר ולא עשה זאת – הדיווח הידני יבוטל והמעסיק יידרש לשדר את הטופס.


לאור האמור לעיל, הננו מבקשים להסב תשומת לבכם לחובת דיווח 126 לביטוח הלאומי ניכויים עבור מעסיקים לתקופה ינואר - יוני 2022 (בתכנת שכר יוצג: "תקופה 1 - חצי שנתי").


דיווח זה יש לבצע עד תאריך: 18/7/2022 .


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

9 צפיות

Comments


bottom of page