top of page

היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות - בעקבות מצב מיוחד בעורף


לקוחות יקרים,


ביום 09.10.2023 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), תשפ"ד-2023.


בהתאם לתנאי ההיתר, עובד יועסק בשבוע עבודה לא יותר מ - 67 שעות עבודה כולל שעות נוספות (במקום 42 שעות עבודה רגילות + 16 שעות נוספות בשבוע כפי שהיה נהוג עד היום), ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה, לא תעלה על 90.


ניתן להאריך את יום העבודה כולל שעות נוספות, מ- 12 שעות ל - 14 שעות ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך, ובכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה -12 ל - 14 ביום העבודה, בנוסף להפסקות הקיימות על פי דין.


העסקת עובדים לפי תנאי ההיתר, תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים, בטיחותם וצרכיהם במקום העבודה.


מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהתקיים אחד מבין שני התנאים הבאים (האמור בסעיף זה לא יחול על מעסיק שערב תחילת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני):

  1. ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה, 20% לפחות ממצבת עובדיו (מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023) נעדרו ממקום העבודה וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתקופה זהה, בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה.

  2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה משמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת.

ההיתר לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, צו הרחבה בענף הבניה, צו הרחבה בענף ההיסעים.


יצוין כי בענפים ספציפיים בהם ניתנו היתרים להעסקה בשעות נוספות, כגון ההיתר שניתן בענף השמירה בעקבות המצב המיוחד בעורף והיתרים שניתנו בעבר בתחומים נוספים, ניתן לפעול בהתאם לאמור בהיתרים הספציפיים. בנוסף, מעסיקים הסבורים כי הם נדרשים להיתר העסקה בשעות נוספות בהיקפים נרחבים יותר, רשאים לפנות אל משרד העבודה בבקשה לקבלת היתר מיוחד.


ההיתר יעמוד בתוקפו 14 ימים מיום פרסום ההיתר או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מביניהם.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


28 צפיות

Kommentarer


bottom of page