top of page

הסדר ימי בידוד

עודכן: 16 בפבר׳ 2023ביום 19.11.2020, פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי אשר עיגן את הוראות ההסדר הסופי בעניין תשלום ימי בידוד לעובדים.


להלן עיקרי ההסדר:


כללי

1. עובד בבידוד ייחשב רק עובד שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו שעד גיל 16 ומסר דיווח על הבידוד לפי צו בריאות העם ושהה בבידוד כנדרש.

בתקופה שמיום 29.10.2020 ועד למועד פרסום החוק, יראו עובד כ"עובד בבידוד" אף אם לא מסר דיווח על הבידוד כמפורט לעיל).


2. דמי בידוד הינם תשלום השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו- 6 לחוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976 (היינו דמי מחלה בשיעור מלא החל מיום הזכאות הראשון).


יישום

1. עובד השוהה בבידוד, זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו, למעט תשלום בעד יום עבודה אחד. העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום האמור, על חשבון יום חופשה המגיע לו.

2. עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב, לפיו הוא זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו, יהיה זכאי לתשלום גם בגין יום זה, אולם מעסיק (שאינו המדינה או גוף מתוקצב), שהוא צד להסדר דמי מחלה מיטיב, רשאי להודיע לעובד כי הוראה זו לא תחול על העובד לעניין ההסדר האמור.

3. ממניין ימי המחלה הצבורים של עובד השוהה בבידוד אשר שולמו לו דמי בידוד, יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו, ולא יותר מ- 4 ימים.

4. עובד ללא יתרת ימי מחלה מספקת, יופחתו הימים העומדים לרשותו, וההפרש בין הימים העומדים לרשותו לבין 4 הימים שיש להפחית, ייזקפו על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד.

ימים אלה יהיו ניתנים לקיזוז ובמקרה בו הסתיימו יחסי עובד ומעסיק מבלי שנצברה תקופת מחלה מספקת, יקוזזו ימים אלה מיתרת חופשה, וככל שלא נותרה יתרת חופשה – לא יקוזזו כלל ולא יחשבו כחוב של העובד.

5. דמי הבידוד ישולמו לעובד במועד תשלום השכר שהיה משולם לעובד אילו עבד ובלבד שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח למשרד הבריאות לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. לא נמסר הדיווח במועד כאמור, ישולמו דמי הבידוד במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירתו.

6. עובד שנעדר מעבודתו נוכח בידוד שנכפה עליו בשל הגעתו ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר בתקופת הבידוד.

7. דין היעדרות עובד בתקופת בידוד יהיה כדין תקופת מחלה ודין דמי הבידוד כדין דמי מחלה לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפקדות לקופת גמל וצבירת ותק.

8. במקרה של עובד המצוי בבידוד שבתקופת הבידוד עבד אצל מעסיקו בשכר, לא יהיה זכאי לדמי בידוד בגין הימים בהם עבד (ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד אותו פרק זמן).

9. עובד שבמהלך תקופת היותו בבידוד חלה בקורונה, לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו, יימנו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו, כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה. לדוגמא- אם הופחתו לעובד יומיים, יחלו להשתלם לו דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, כאילו הוא מצוי ביום ה- 3 למחלתו.


שיפוי למעסיק

1. מעסיק ששילם לעובד דמי ביטוח יקבל מהמוסד לביטוח לאומי, תשלום בשיעורים הבאים המחושבים מסך העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד:

א. בעד יום עבודה אחד – 100% . במקרה של עובד לו שולמו דמי בידוד בנסיבות סעיף 6 לעיל, לא יהיה זכאי המעסיק לשיפוי זה, וזאת אפילו אם נשא בעלות יום ההיעדרות בשל הסדר מיטיב.

ב. בעד שאר הימים- מעסיק שהעסיק נכון ליום 1.8.2020 לכל היותר 20 עובדים – 75% ומי שהעסיק יותר מ- 20 עובדים – 50%.

ג. התשלום יבוצע רק בעד ימים שלגביהם הודיע משרד הבריאות למוסד לביטוח לאומי, כי העובד דיווח על שהייתו בבידוד.

ד. התשלום יבוצע רק בגין 5 ימים או 6 ימים (כמספר ימי העבודה הנהוג במקום העבודה) בכל תקופה של 7 ימים.


2. הגשת התביעה תעשה באופן מקוון והיא תכלול את הפרטים המפורטים בחוק. התביעה תוגש בתוך 60 ימים מתום החודש שבמהלכו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

3. שווי יום הבידוד לעניין השיפוי, יהיה כשווי יום המחלה הראשון בתקופת הבידוד, כפי שהיה בעת הגשת הבקשה גם אם שווי יום המחלה של העובד ישתנה בשלב מאוחר יותר.

4. המועד הראשון להגשת בקשות לשיפוי הינו 1.2.2021


עובדים זרים

עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו בשש החודשים שקדמו ליום 29.10.2020 וחזר לישראל לשם עבודה אצל מעסיק שאצלו הועסק לפני יציאתו ייחשב כעובד השוהה בבידוד אפילו חובת הבידוד חלה עליו בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת.


תחולה על מעסיקים

ההסדר לא יחול לגבי גופים מסויימים, בעיקר כאלה המזוהים באופן מלא עם המדינה או הנתמכים על ידיה במישרין או בעקיפין, או גופים בבעלות מלאה או חלקית של המדינה. כמו כן לא יחול ההסדר על מעסיק של מסתנן לענין העסקה של מסתנן כהגדרתו בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט),התשי"ד- 1954 (מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965- , שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל.


תחולת החוק היא מיום 29.10.2020 ועד ליום 31.3.2021 ואולם מעסיק ששילם דמי מחלה לעובדו בשל שהייתו בבידוד (ולא אם היה חולה) בתקופה שמיום 1.10.2020 , זכאי לשיפוי בשיעורים האמורים לעיל, בעד הימים שבעדם שילם דמי מחלה.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

60 צפיות

Comments


bottom of page