top of page

יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)


ביום 18.10.2023 נחקק חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023 (להלן "החוק"), אשר מטרתו להסדיר את זכאותם של אוכלוסיות שהוגדרו בחוק לדחיית מועדים לדיווחים ותשלומים אשר חלים במהלך התקופה הקובעת מיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 7 בנובמבר 2023.

הנחיה זו, מפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים ומעדכנת את התקופה הקובעת ותקופת הדחייה לאור צו שניתן ביום 7.11.2023 בהתאם לסעיף 6 לחוק. בהתאם לצו זה התקופה הקובעת תוארך עד ליום ה-7 בדצמבר 2023 ותקופת הדחייה תוארך ל-60 יום או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם).

אוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחיית מועד:

 1. מי ששירת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו55-91, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.

 2. מי ששירת כשוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.

 3. סוהר המופיע ברשימה שמית של הסוהרים שתועבר לרשות המסים משירות בתי הסוהר.

 4. מי ששירת ככבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.

 5. מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.

 6. מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.

 7. מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

 8. עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה המנוי בפסקה (1) או (5) להגדרה "גוף הצלה" שבסעיף 90א לפקודת המשטרה.

 9. בן זוגו של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (8) האחראי לחיוב יחד עימו.

 10. עיזבון של אדם שנפטר המנוי בפסקה מהפסקאות (1) עד (5), (7) או (8).

 11. חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) משתתף בניהול עסקיה ושולט ב־50% לפחות מנכסיה; לעניין זה, ״אמצעי שליטה״ ו"החזקה", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

יישום החוק במערכי המס: לצורך יישום החוק רשות המסים נתנה דחייה אוטומטית בהתאם למידע הקיים במאגרי המידע שברשותה לזכאים המתגוררים ברשימת הישובים המזכים ע"פ חוק. בנוסף, פנתה רשות המסים לגופים המחזיקים במאגרי המידע לגבי הזכאים הנוספים לדחיית מועד. זכאים שהתקבל לגביהם מידע מאותם גופים יקבלו דחייה אוטומטית. הודעה על הזכאות לדחייה תופיע הן באזור האישי של הזכאי באתר רשות המסים, והן במערכת המייצגים בתיק המיוצג יופיע כיתוב: "זכאי לדחייה – חרבות ברזל". זכאים שנכללים בחוק ולא מוצגת בתיקם ההודעה על זכאות כאמור, נדרשים להגיש פנייה פרטנית מקוונת באתר רשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולציין את סיבת הזכאות (יש לסמן "דחיית מועד – חרבות ברזל" במשבצת "נושא משני").

דחיית מועדים לפי מערכי המס ונושאי המס לזכאים לפי החוק:

 1. דוחות חודשיים מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה: המועד להגשה ותשלום הדוח בגין חודש 9/2023, שמועד תשלומו חל ביום 26.10.23, נדחה ליום ה-26.12.23 שנקבע כ"מועד החוקי" דהיינו בניכויים ומע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס לפי סעיף 190(א) לפקודת מס הכנסה בגין דוחות אלו שיוגשו וישולמו עד למועד זה. המועד להגשה לתשלום הדוח בגין חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ביום 15.11.2023 נדחה ליום 31.12.2023.

 2. שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ"ק ומס רכוש: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום בגין תקופת הדחייה.

 3. עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום.

 4. הסדר תשלומים: לפי סעיף 2 לחוק רואים את הסדר התשלומים כחוזה ולכן כל ההמחאות שמועד פירעונן חל בתקופה הקובעת, המועד לפירעון ידחה ב- 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם).

 5. קנס מינהלי: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מביניהם) לתשלום לגבי קנסות שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה הקובעת.

 6. מהלכי אכיפה בכל המערכים: כל המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לתקופת דחיית המועדים לתשלום שפורטו בהנחיה זו.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

46 צפיות

コメント


bottom of page