top of page

מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואלים)

עודכן: 16 בפבר׳ 2023בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות של המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החל להתרחב השימוש וההשקעה באמצעים אלקטרונים באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת.

האמצעי האלקטרוני המבוזר הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת אשר שייכותה לאדם מסוים מאובטחת באמצעות טכנולוגיית הצפנה של ביזור שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד. אבטחה מסוג זה הנפוצה ביותר הינה אבטחה מבוססת בלוקצ'יין (Blockchain.)

האמצעי האלקטרוני המבוזר משמש למגוון תפקידים אשר נקבעים בהסכמת קהילת המשתמשים בו והמשתמשים הם המקנים לו את ערכו הממשי. בין התפקידים בו הוא משמש כאמצעי סחר חליפין. השימוש כאמצעי תשלום לסחר חליפין הקנה לו בציבור את השם 'מטבע וירטואלי', 'מטבע דיגיטלי' וכן 'אסימון מבוזר' (כדוגמת הביטקוין, לייטקוין ועוד).


אמצעי תשלום מבוזר משמש כאמצעי סחר חליפין ומתואר לעיתים כ"מטבע". לקביעה האם אמצעי התשלום המבוזר הינו מטבע או נכס אחר עשויה להיות השפעה לעניין מיסוי ההכנסות הנובעות משינויים בערכו.

כך למשל, הפרשי הצמדה הנובעים משינוי בשער המטבע פטורים ממס בסעיפים שונים בפקודת מס הכנסה בכפוף לתנאים הקבועים בהם.

בפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונחים מטבע ו-מטבע ‏חוץ כאשר הגדרת מונחים אלו לעניין פקודת מס הכנסה נגזרת מהגדרתם בחוק בנק ישראל.

"מטבע" בהתאם להגדרתו בחוק בנק ישראל הוא השקל החדש .

"מטבע ‏חוץ" בהתאם להגדרתו בחוק בנק ישראל, הינו "שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל". משמע, כי ההגדרה מתייחסת לדברים מוחשיים בלבד.

מהאמור לעיל עולה, כי‏ אמצעי‏ התשלום המבוזר ‏המשמש ‏כאמצעי‏ סחר ‏חליפין אינו בגדר ‏"מטבע"‏ או‏ "מטבע ‏חוץ"‏ בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה.


השלכות‏ מס ‏הנובעות ‏משימוש ‏באמצעי ‏תשלום מבוזר:

מס ‏הכנסה:

הגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת בין היתר כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי.

אמצעי תשלום מבוזר מהווה רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. תמורה ממכירת אמצעי תשלום מבוזר תמוסה כמכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה, תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון.

יובהר, כי אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס הרלוונטים.

עוד יובהר כי, אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים אמצעי תשלום מבוזר), יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו - כהכנסה עסקית.


בעסקאות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין ואופן הטיפול המיסוי הינו כדלקמן:

  1. סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין תהא זהה הן למוכר והן לרוכש.

  2. סכום התמורה יקבע בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר. יחד עם זאת, במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב - שווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר, ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה.

  3. במועד עסקת החליפין המוכר ירשום הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות הניתן. במועד מכירת האמצעי התשלום המבוזר יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד מועד מכירתו.

  4. רוכש הנכס או מקבל השירות - אשר משלם כאמור באמצעי התשלום המבוזר – במועד ביצוע עסקת החליפין מתבצעת מכירת אמצעי התשלום המבוזר ובמקביל הוא רוכש נכס או מקבל שירות. הדיווח על ההכנסות לצורכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה והוראות כל דין.

מס ערך מוסף:

אמצעי תשלום מבוזר, הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מע"מ.

אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין אינו מטבע, או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ. יחד עם זאת, הפעילות באמצעי תשלום מבוזר המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמש לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי.

בהתאם לחוק מע"מ הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במס ערך מוסף רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים.

  1. משקיע‏ שפעילותו‏ אינה‏ מגיעה לכדי‏ עסק - מכירת אמצעי תשלום מבוזר בידי משקיע אשר פעילותו אינה בעלת מאפיינים עסקיים לא תחוב במס ערך מוסף.

  2. הכנסות ‏מאמצעי‏ תשלום‏ מבוזר‏ המגיעות ‏לכדי ‏עסק - מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים (בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה) יחויב בהתאם להוראות חוק מע"מ. על כן, מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים, יסווג וירשם כ"מוסד‏ כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ.

  3. כורה אמצעי ‏תשלום‏ מבוזר - מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, ועסקאותיו תתחייבנה במס בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

  4. עוסק ‏שאין‏ עיסוקו‏ באמצעי‏ תשלום מבוזר - עוסק המקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר, מכירת הנכס או השירות שניתן, תהא חייבת במס ערך מוסף. ההכנסות שיצמחו לעוסק מאמצעי תשלום מבוזר, ככל והיו כאלה, לא תהיינה חייבות במס ערך מוסף, למעט מי שפעילותו מהמרת או ממכירת אותו אמצעי התשלום המבוזר עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


47 צפיות

Comments


bottom of page