top of page

מסלול השקעות הון לשימור עובדים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


משרד הכלכלה והתעשייה מבקש לעודד מפעלים תעשייתיים בכל הארץ לבצע השקעות הוניות והשקעות רכות כהגדרתם בהוראת מנכ"ל 4.62 מסלול השקעות הון לשימור עובדים (להלן: "ההוראה"), ובלבד ששימרו עובדים בעיצומו של משבר נגיף הקורונה (בחודשים מרץ-אפריל 2020) בשיעור הקבוע בהוראה, וימשיכו להעסיק את מספר העובדים להם התחייבו במסגרת הוראה זו עד לתום שנת 2021.

הסיוע יינתן בגין השקעות כדלקמן:

1. השקעות הוניות - השקעות ברכישת מכונות וציוד חדש והתקנת ציוד זה, וכן, השקעות במערכות והתאמות במבנה המפעל התעשייתי הרשומים כרכוש קבוע בספרי החברה.

2. השקעות רכות –

2.1 הוצאות אחזקת מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות (למעט עלות שכר עובדים בגין עבודות האחזקה), בגין טיפול שוטף, שמירה על תקינות וכד'. 2

2.2 הבאת מומחים מחו"ל בהתאם לכל דין, וכמפורט בסעיף 2.4.3 להוראה

2.3 הוצאות שיווק.

המסלול מיועד למפעלים בישראל שהם בבעלות תאגיד, ומתקיימים בהם התנאים הבאים במצטבר:

1. בעל הנהלת חשבונות עצמאי

2. פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים

3. עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה המפורטים בסעיף הגדרת "מפעל" בהוראה ולרבות ענפי התעשייה בסדר C בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .

תנאי סף יחודיים:

1. על המפעל להוכיח שימור עובדים כאשר מספר המשרות המינימלי[1] אצל מבקש הסיוע הינו לפחות 75% ביחס למספר המשרות במפעל ב-1 בפברואר 2020.

2. נכון ליום 1 בפברואר 2020 מספר המשרות במפעל הינו לפחות 20 .

3. במהלך החודשים מרץ עד אפריל 2020 או מרץ עד יוני 2020 ,לבחירתו של מבקש הסיוע, חלה אצל מבקש הסיוע ירידה בהיקף המכירות בשיעור של 25% לפחות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הסיוע ותקרת ההשקעה המזכה:


מפעלים יהיו זכאים לתקציב מאושר לביצוע השקעות מזכות בגובה של 7,000 ₪ לעובד, בהתאם למספר המשרות המינימאלי שהתחייב המפעל להעסיק, ולקבלת מענק בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר ועד לסכום של 1,400,000 ₪.

פירוט תקרת ההשקעה המוכרת וגובה הסיוע המקסימלי יהיו כדלקמן :


מחזור הכנסות מספר משרות תקרת השקעה גובה הסיוע

במיליוני ₪ [2] מזכה מקסימלי מאושרת - בש"ח המקסימלי – בש"ח 20-100 100 700,000 350,000 100-200 200 1,400,000 700,000 200-400 300 2,100,000 1,050,000 מעל 400 400 2,800,000 1,400,000

מקבל הסיוע מחויב להעסיק לפחות את מספר המשרות המינימאלי עד לתום שנת 2021.

הסיוע במסגרת המסלול יינתן לתקופה של 12 חודשים ממועד כתב האישור .

לקישור להוראת המנכ"ל לחץ כאן.

להלן קישורים למסמכים אותם יש לצרף בעת הגשת הבקשה לסיוע:


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


__________________________________________________________________________________

[1] מספר משרות מינימאלי- מספר המשרות המינימלי שהועסקו בחודשים מרץ ואפריל 2020 , או מספר משרות נמוך יותר לבחירתו של מבקש הסיוע, שלא יפחת מ- 75% ממספר המשרות ב- 1 בפברואר 2020

[2] מחזור ההכנסות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה, בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה או בממוצע שלוש השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה.

52 צפיות

Comments


bottom of page