top of page

מענקי סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן החל מתקופת הזכאות ינואר פברואר 2021

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


בסוף השבוע הבא תפתח האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענקי הסיוע עקב נגיף הקורונה לעצמאים ובעלי שליטה, לתקופת הזכאות לחודשים ינואר פברואר 2021.

לקראת פתיחת המערכת נעשו מספר שינויים בתהליך ההגשה ובפרטי המידע שיוצגו באזור האישי למבקשי המענקים.

בדומה להצגת הנתונים במענק פגיעה ממושכת, ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, יוצגו מעתה לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב- 2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.

בעת הגשת בקשה על ידי בעל שליטה, יוצגו למבקש, הנתונים הרלבנטיים של כל החברות שבשליטתו. בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק.

ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג למבקש אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת, בשל הסיבות הבאות: חופשת לידה/שמירת הריון בתקופת הבסיס, שירות מילואים בתקופת הבסיס, עסקה הונית בחודשים ינואר פברואר 2021 (תקופת הזכאות).

בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, ולצורך בדיקת הזכאות למענק, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020. בנוסף, העוסק ימלא באזור האישי את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ ספר פדיון יומי) .

במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשת הדוחות.

נזכיר כי בהתאם לחקיקה, חישוב המענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות (הסוציאלי) לתקופת הזכאות ינואר פברואר 2021 ואילך, יבוצע לפי נתוני ההכנסות שנכללו בדוח לשנת 2019 בלבד. כמו כן, בעקבות תיקון חקיקה שעבר לאחרונה, החל ממענקי ינואר פברואר לא תישלל הזכאות למענקי השתתפות בהוצאות עקב אי קבילות פנקסים.

לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

46 צפיות

Comments


bottom of page