top of page

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה, שינויים ודגשים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

להלן מפורטים דברי הסבר ועיקרי הדברים מתוך התקנות:

עצמאים ובעלי שליטה

במסגרת התקנות הורחבה אוכלוסיית העצמאים הזכאים לסיוע ונקבע מתווה סיוע נוסף ליחידים המנהלים את עסקם באמצעות חברת מעטים בבעלותם.

התקנות החדשות קובעות כי סכום המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העצמאי או השכיר בעל השליטה בשנת 2018, בהתאם לתקנות, ולא יותר מסכום של 10,500₪ תוך עמידה, בין היתר, בתנאים הבאים: מענק לעצמאים


 1. עצמאי שמלאו לו 20 שנה בשנת 2019 והוא בעל עסק אשר היה פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020.

 2. ההכנסה החייבת לשנת המס 2018 אינה עולה על 1,000,000 ₪. (ההגדרה מתייחסת להכנסה החייבת לאחר ניכויים שהותרו, אך לפני פטורים וקיזוזים) מכל מקורות ההכנסה המפורטות בפקודת מס הכנסה, למעט רווח הון ושבח מקרקעין.

 3. הכנסות שאינן מיגיעה אישית של התא המשפחתי תחולקנה בחלקים שווים בין בני הזוג.

 4. ההכנסה הממוצעת לחודש מעסק עולה על 714 ₪.

 5. חלה ירידה של למעלה מ- 25% במחזור העסקאות בתקופה שבין 1/3/2020 לבין 30/6/2020 ביחס לתקופה המקבילה בשנת המס 2019.

 6. הוגש דוח לשנת 2018, הוגשו דוחות למע"מ לתקופת הדיווח הרלוונטית ונוהלו פנקסים כדין.


מענק לבעלי שליטה


 1. בעל שליטה שמלאו לו 20 שנה בשנת 2019 ומועסק כעובד שכיר בעל שליטה בחברה מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום הגשת הבקשה.

 2. סכום הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2018 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו, לפי חלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה אינה עולה על 1,000,000 שקלים חדשים.

 3. הכנסות שאינן מיגיעה אישית של התא המשפחתי תחולק בחלקים שווים בין בני הזוג.

 4. ההכנסה החודשית הממוצעת לשכיר בעל שליטה לחודש בשנת 2018 עלתה על סך של 714 ₪ .

 5. חלה ירידה של למעלה מ- 25% במחזור העסקאות של החברה בתקופה שבין 1/3/2020 לבין 30/6/2020 ביחס לתקופה המקבילה בשנת המס 2019.

 6. בעל השליטה והחברה הגישו דוחות לשנת 2018, הוגשו דיווחים למע"מ לתקופת הדיווח הרלוונטית ונוהלו פנקסים כדין.

 7. בעל השליטה דווח למוסד לביטוח לאומי כבעל שליטה בתקופה 10/2019-2/2020 ואינו זכאי לדמי אבטלה (בגין משכורת מאותה חברת מעטים) בגין התקופה שמיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום הגשת הבקשה.


לגבי עצמאי ו/או שכיר בעל שליטה בחברה אשר החלו לפעול בשנת 2019 הותאמו תנאי הזכאות כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019 במקום שנת 2018. עצמאי ו/או שכיר בעל שליטה בעלי הכנסות גבוהות

עצמאי ו/או שכיר בעל שליטה שהכנסתו הממוצעת החודשית עולה על 40,000 ₪, יופחת מסכום המענק לו הם זכאים סכום השווה ל- 17.3% מהסכום שבו עולה ההכנסה החודשית הממוצעת על 40,000 ₪. תוספת מענק לעצמאי בעל עסק קטן


עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ₪ ואינו עולה על 25,000 ₪ יהיה זכאי לתוספת למענק במידה ומתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:


 1. חלה ירידה של למעלה מ- 25% במחזור העסקאות בתקופה שבין 1/3/2020 לבין 30/04/2020 ביחס לתקופה המקבילה בשנת המס 2019.

 2. העוסק הגיש דוח תקופתי למע"מ לחודשים 3-4/2018 או הצהרת עוסק פטור, אם היה חייב בהגשתם.


סכום התוספת נע בין 770 ₪ לבין 3,025 ₪, כתלות בממוצע מחזור העסקאות לחודש בשנת 2019, כמפורט להלן:

 1. ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 1,500 ₪ אך אינו עולה על 8,333 ₪- 700 ₪.

 2. ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 8,333 ₪ אך אינו עולה על 16,667 ₪- 1,875 ₪.

 3. ממוצע מחזור העסקאות לחודש עולה על 16,667 ₪ אך אינו עולה על 25,000 ₪- 3,025 ₪.

שונות


 • המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין (החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992) אך הם ייחשבו להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה.​

 • המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו כחלק ממחיר העסקאות של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מע"מ (לא ייחשבו לתרומה, תמיכה או סיוע אחר כאמור באותו סעיף).

 • עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל תוך 70 ימים מיום 3.5.2020 תביעה למענק סיוע לעצמאי, תוספת למענק לעסק קטן או מענק לשכיר בעל שליטה.

 • התביעה תוגש בטופס מקוון ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת הזכאות לקבלת המענק והתוספת כאמור לעיל.לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.120 צפיות

Comments


bottom of page