top of page

ספירת מלאי

עודכן: 6 בדצמ׳ 2023ספירת מלאי הינה הדרך הטובה ביותר לשליטה ובקרה וכן משמשת לאימות של פריטים הנמצאים בחנויות או במחסן.

כל עסק המנהל סחורות ומחסן אליו מגיעה וממנו יוצאת סחורה, חייב בניהול וספירת מלאי, לפחות אחת לשנה. את מפקד המלאי יש לערוך ב- 31 בדצמבר בכל שנה.


דגשים לביצוע ספירת המלאי:

1. במהלך ספירת המלאי יש לספור את כל המלאי המצוי ברשות העסק ובבעלותו, לרבות מלאי במשגור (קונסיגנציה) המצוי אצל צד ג'.

2. לצורך ביצוע ספירות המלאי יש להכין מבעוד מועד רשימה המפרטת את המלאי על פי קבוצות (חומרי גלם, מלאי בתהליך, תוצרת גמורה, מלאי פגום וכו').

3. מלאי המצוי ברשות העסק ואינו שייך לו יירשם בנפרד ולא ייספר כחלק מהמלאי של העסק.

4. יש למספר את הרשימות במספרים עוקבים ולציין את תאריך ומיקום הספירה.

5. ברשימת המלאי יש לציין את תיאור המלאי, הכמות, העלות ליחידה וכן את העלות הכוללת (כמות כפול עלות ליחידה ללא מע"מ).

עלות ליחידה תחושב באופן שיכלול את כל ההוצאות שהוצאו לרכישת במלאי והבאתו למחסן במצבו הנוכחי (עלויות ייבוא, הובלה וכו') המשויכות למלאי באופן ישיר ולא ניתן היה להימנע מהן.

6. מבצע הספירה יחתום על גבי כל דף ספירה ויציין את שמו המלא.

7. יש לסכום את כל נתוני הספירה בתחתית כל עמוד וכן לסכום את הנתונים לפי קבוצות מלאי.


רשימות המלאי מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של העסק.

לפי הוראות ניהול ספרים ישנה חובה לשמור רשימות אלה במשך 7 שנים מתום שנת המס, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנת מס, לפי המאוחר.


ספירת קופות:

יש לבצע ספירת קופות (קופה קטנה, קופת מזומן וקופת שיקים) נכון ליום 31 בדצמבר מדי שנה.

על הסופר לערוך דו"ח מפורט של הספירה ובו יצוין מספר היחידות של כל מטבע או שטר כסף ויפורטו כל הפרטים של ההמחאות.

מבצע הספירה יחתום על כל דף ספירה ויציין את שמו המלא.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


78 צפיות

コメント


bottom of page