top of page

צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופשבחודש יוני השנה, נחתם הסכם קיבוצי כללי בין נשיאת הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר עדכן את גובה השתתפות המעסיקים במגזר הפרטי בהוצאות ההבראה והנופש לכל יום הבראה כך שיעמוד החל מיום 1.7.2023 על 418 ש"ח ליום (במקום 378 ש"ח עד לאותו מועד) וזאת לתקופה שמיום 1.7.2023 ועד 30.6.2024.


החלת הוראה זו על כלל המעסיקים במגזר הפרטי הותנתה בפרסום צו הרחבה.


ביום 11.9.2023 נחתם צו הרחבה אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעסיקים במשק למעט המעסיקים במגזר הציבורי ועובדים במפעלים מוגנים בהתאם לסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.


לאור האמור, על המעסיקים במגזר הפרטי לעדכן את סכום דמי ההבראה המשולם בגין התקופה שמיום 1.7.2023 ועד ליום 30.6.2024 ולהעמידו על התעריף המעודכן של 418 ש"ח ליום.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


50 צפיות

Comments


bottom of page