top of page

מענק עבודה

עודכן: 16 בפבר׳ 2023

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה וזאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי בהווה ובעתיד.


להלן תנאי הזכאות לקבלת המענק:

שכיר/עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים:

  • הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה כשכיר ו/או מעסק עצמאי גבוהה מ – 2,060 ש"ח ונמוכה מ-6,810 ש"ח.

לגבי הורה יחיד - הכנסתו הממוצעת גבוהה מ – 1,270 ש"ח ונמוכה מ - 11,480 ש"ח.

  • מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים) או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.

  • במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50%.

תנאים לקבלת המענק:

  1. הגשת תביעה לקבלת מענק באופן מקוון.

  2. יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד.


אופן הגשת התביעה:

  1. זכאים אשר הגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה יכולים להגיש תביעה מקוונת באמצעות אתר רשות המסים. ניתן להגיש את התביעה המקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.

  2. זכאים שלא הגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה נדרשים לפנות, באופן אישי, לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריהם. בפנייתכם לסניף הדואר יש להצטייד בתעודת זהות והעתק של שק מבוטל של חשבון הבנק בו אתם מעוניינים לקבל את המענק. הגשת תביעה למענק עבודה באמצעות סניף הדואר אפשרית עד ה-30 בנובמבר של השנה שאחרי שנת המס שהתביעה מוגשת עבורה; לדוגמה - המועד האחרון להגשת תביעה למענק עבודה לשנת 2016 הוא 26.12.2017.

  3. לאחר מועד זה ועד שנתיים מתום שנת המס בגינה מבקש הזכאי לקבל מענק עבודה, יש להגיש תביעה לקבלת מענק באמצעות פנייה לפקיד השומה ולא באמצעות סניף הדואר.

יש לציין כי בבדיקת הזכאות ייכללו גם ההכנסות מעבודה ו/או מעסק של בן/בת הזוג וכן כל הכנסה נוספת שמקבל העובד בשנת המס.


הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה.


להגשת בקשה למענק עבודה באתר של רשות המיסים לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.


בברכה,


אניטה גרינשטין, רו"ח

29 צפיות

Comments


bottom of page