top of page

תושב חוזר

עודכן: 11 באפר׳


הגדרת מעמד "תושב חוזר" במשרד העלייה והקליטה:

 1. אזרח ישראלי.

 2. בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל.

 3. היה תושב ישראל בעבר.

 4. שהות בחו"ל: שהה בחו"ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות לפני השיבה לישראל. ("תקופה רצופה" - אדם שביקר בארץ עד 4 חודשים בכל שנת היעדרות, השהייה בחו"ל תיחשב לו כרצופה.)

  • "יזם עסקי": יהיה זכאי לסיוע מאגף יזמות לאחר ששהה בחו"ל תקופה בת חמש שנים לפחות.

  • "מדען חוזר": יהיה זכאי לסיוע מהמרכז לקליטה במדע, לאחר ששהה בחו"ל במשך תקופה בת חמש שנים לפחות.

5. ביקורים בארץ: ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני השיבה וחמש שנים ליזמים ומדענים). ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.


6. השהות בחו"ל אינה לרגל שליחות: "תושב חוזר" או בן/בת זוגו או אחד מהוריו, לא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים המפורטים להלן (אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות):

 • מדינת ישראל.

 • רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות).

 • ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה.

 • הסוכנות היהודית.

 • קרן קיימת לישראל.

 • קרן היסוד.

 • המגבית המאוחדת.

 • הבונדס.


7. לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו"ל.


לתשומת ליבכם:

פרודים, גרושים או בני זוג המקדימים את שובם לישראל החוזרים עם ילדיהם, חייבים להמציא תצהיר נוטריוני או תצהיר בפני הקונסול הכללי הישראלי של בן / בת הזוג שנותרו בחו"ל על הסכמתו/ה להחזקת הילד/ים ברשות בן/בת הזוג החוזר לישראל, או פסק דין מבית משפט המעיד שהילדים ששבו עימם הם בחזקתם החוקית הבלעדית.

אופן חישוב הזכאות


חישוב הזכאות יתבצע לפי פרק הזמן שקדם ליום השיבה לארץ: שנתיים, שלוש או חמש שנים. קביעת מעמד "תושב חוזר" תיעשה בארץ באחד ממרחבי משרד העלייה והקליטה באזור המגורים, וזאת לפי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ועל פי בדיקת הרישומים ברשות האוכלוסין וההגירה. יש לשמור דרכונים קודמים לרבות דרכונים זרים ככל האפשר.

מי אינו זכאי לסיוע משרד העלייה והקליטה

 1. מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר" (אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו"ל).

 2. "תושב חוזר" שהיה בעבר עולה ונמצא עדיין בתקופת זכאות לסיוע כעולה, סיוע משרד העלייה והקליטה יינתן בהתאם ליתרת זכאותו כעולה.

 3. מי ששהה, כאמור, בשליחות בחו"ל.


תקופת הזכאות לסיוע

 1. משרד העלייה והקליטה: תקופת הזכאות ל"תושב חוזר" לצורך טיפול וקבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה הינה 24 חודשים מיום השיבה לארץ, למעט הבטחת הכנסה במהלך 12 החודשים מיום השיבה לארץ.

 2. מכס: תקופת הזכאות לצורך סיוע הניתן על ידי המכס הינה תשעה חודשים בלבד מיום השיבה לארץ. הזכאות לפטור ממסים במכס ניתנת למי שגילו מעל 18.

 3. שירות בצה"ל: תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.

 4. זכאות לסיוע בתחומים בהם קיימת מגבלת גיל (בפרט בתחום התעסוקה), יש לבדוק במרחבי משרד העלייה והקליטה.

תהליך קבלת הזכאות לסיוע

 1. על ה"תושב החוזר", בתיאום מראש, לפנות ללשכת משרד העלייה והקליטה הקרובה למקום מגוריו לבדיקת הזכאות ולקבלת תעודת "תושב חוזר". מומלץ לעדכן מראש את תעודת הזהות ברשות האוכלוסין וההגירה.

 2. מי שלא נרשם טרם חזרתו באתר האינטרנט, ימלא שאלון ל"תושב חוזר", יציג דרכונים ותעודת זהות מעודכנת ויצרף צילומי המסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה.

 3. לקבלת סיוע כספי, יש לפתוח חשבון בנק, באם מדובר בבני זוג יש לפתוח חשבון משותף.


שירות זה מאפשר לאזרחים ישראלים, המבקשים לחזור לישראל, לבדוק את זכאותם העקרונית למעמד "תושב חוזר" בהתאם לנוהל, נכון ליום ביצוע הבדיקה.


הטבות במס לתושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל 10 שנים


תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות (וכן מי ששהו בחו"ל 5 שנים וחזרו לישראל בין השנים 2009 - 2007), זכאים להטבות מס משמעותיות.

 • ההטבות הניתנות לתושבים החוזרים כוללות:

  • פטור ממס למשך 10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל.

   • הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.

   • לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יחול גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של התושב החוזר, ובמהלך 10 שנות הפטור.

   • תקופת הסתגלות של שנה לפני קביעת התושבות לצורך מס. למידע נוסף, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

  • על חברות זרות הפועלות בחו"ל, ונמצאות בבעלות התושב החוזר, לא יחול מיסוי באופן אוטומטי.

  • שיעור המס בישראל על פנסיה מחוץ לישראל, לא יעלה על שיעור המס שהיה משולם במדינה הזרה לו הפנסיה הייתה מחויבת במס במדינה הזרה.


הטבות במס לתושבים חוזרים ששהו בחו"ל בין 6 ל-10 שנים


ההקלות הבאות ניתנות לתושבים חוזרים לגבי נכסים שרכשו בתקופת שהותם מחוץ לישראל, לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל:

 • הכנסות פסיביות הנובעות מאותם נכסים יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים.

 • רווחי הון ממכירת אותם נכסים יהיו פטורים ממס לתקופה של 10 שנים, אם הנכס אינו מקנה זכות לבעליו, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

 • הכנסות מריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים" יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים-

  • "ניירות ערך מוטבים" הם ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל והם מנוהלים בחשבון נפרד.

  • הפטור יינתן גם כאשר לאחר החזרה לארץ מבוצעות באותו חשבון פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך.

  • פטור זה יחול רק על תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל החל מיום 01.01.2007, לאחר ששהה בחו"ל במשך 6 שנים רצופות לפחות.

מי זכאי:

 • מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 01.01.2009 ושב להיות תושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

 • מי שעזב את ישראל עד ליום 31.12.2008 ושב להיות תושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 3 שנים רצופות לפחות.


פטור ממס קניה, מע"מ ותשלומי מכס לתושב חוזר ולסטודנט חוזר בייבוא חפצי בית


מי שמוגדר כתושב חוזר או סטודנט חוזר בהתאם להגדרות אגף המכס, זכאי לפטור במסים (מכס, מס קניה ומע"מ) בייבוא של עד 2 משלוחי חפצי בית מחו"ל, אשר יגיעו לארץ לא יאוחר מ-9 חודשים לאחר היום בו שב הסטודנט או התושב לארץ.

 • לפירוט החפצים הנחשבים כ"חפצי בית" ראו במדריך מכס לתושבים חוזרים של רשות המסים.

 • ניתן לממש את הזכאות בתוך 9 חודשים מהיום שבו שבים לארץ.

 • מזוודות או מטען (עד 20 ק"ג) שהגיעו עם התושב/הסטודנט במעמד כניסתו לארץ לא ייחשבו כמשלוח.

 • חפצים אישיים שהגיעו יחד עם התושב/הסטודנט לארץ, לא יהיו חייבים במסי מכס, מע"מ וקנייה. לפירוט החפצים האישיים הפטורים ממסים ראו במדריך מכס לתושבים חוזרים של רשות המסים.


יבוא אישי של רכב לתושבים וסטודנטים חוזרים


תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים רשאים לייבא באופן אישי רכב שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו, לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום כניסתם לישראל.

 • ניתן לייבא רק רכב שאושר ליבוא על-ידי משרד התחבורה.

 • ניתן גם לייבא אופנוע בייבוא אישי.

מי זכאי:

 • בעל רישיון נהיגה תקף בישראל לסוג הרכב המיובא, שגילו 17 שנים לפחות ביום כניסתו לארץ, והוא אחד מאלה:

  • תושב חוזר שנעדר מישראל שנתיים או יותר

  • סטודנט חוזר שנעדר 18 חודשים

תקופת הזכאות ליבוא הרכב היא עד לתום 9 חודשים מיום כניסתו של הזכאי לישראל.

תהליך מימוש הזכות:

1. כדי לשחרר את הרכב, יש לקבל אישור בכתב/רישיון יבוא מיחידת התקינה במשרד התחבורה. לבירורים ניתן לפנות ליחידת התקינה.

2. על רישיון הרכב תצוין רמת האבזור של הרכב שנקבעה על ידי משרד הרישוי.

3. לאחר רישום הרכב לתנועה בדרכים ניתן לפנות עם רישיון הרכב לבית המכס שבו שוחרר הרכב, ולקבל החזר על הפרש המסים בהתאם לרמת האבזור.

4. לקבלת מידע בנושא יבוא אישי של רכבים, ניתן לפנות למחלקת יבוא אישי בבתי המכס, בהתאם לפרטים המופיעים באתר רשות המסים.


יבוא מחשבים וטלוויזיות ע"י תושב חוזר


מאחר וכיום כמעט בכל בית ישנם לפחות שני מחשבים אישיים ושתי טלוויזיות, ועל מנת להתאים את הנהלים לתקופה, הוחלט להעלות את הכמות המותרת ליבוא מחשבים אישיים וטלוויזיות בפטור ממסים לבעלי זכויות ל-2 מכל סוג (בהתאם לזכאות).

 • תושבים חוזרים ששהו בחו"ל פחות משש שנים יהיו זכאים לייבא שני מחשבים אישיים בפטור ממסים.

 • עולים וכן תושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל שש שנים יהיו זכאים לייבא שתי טלוויזיות ושני מחשבים אישיים במסגרת הפטור.


מענק כספי חד פעמי לעולים ותושבים חוזרים המוכרים כספורטאים או מאמנים מקצועיים עולים


משרד העלייה והקליטה נותן מענק כספי חד-פעמי לעולה או תושב חוזר שהוכר כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה ע"י מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט.

 • המענק ניתן לצורך רכישת ציוד ספורט, ביגוד מקצועי, דמי השתתפות במחנות אימונים, בדיקות או טיפולים רפואיים הקשורים לתפקוד בספורט.

 • המענק יועבר למבקש שימצא זכאי בתשלום אחד.

מי זכאי:

מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. עולה, בן עולה או תושב חוזר (ללא הבחנה של גיל).

 2. קיבל הכרה כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה על ידי מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט (יש צורך באישור רשמי חתום).

 3. מילא אחר הנחיות הרכז האחראי לטיפול בספורטאים במחוז והגיש את הבקשה במסגרת תקופת הזכאות:

  • כלל העולים: תקופת הזכאות היא עד תום 10 שנים מיום העלייה.

  • עולים מאתיופיה: תקופת הזכאות היא עד תום 15 שנים מיום העלייה.

  • תושבים חוזרים: תקופת הזכאות היא עד תום שנתיים (24 חודשים) מיום השיבה ארצה.

תהליך מימוש הזכות:

יש לפנות לרכז האחראי על טיפול בספורטאים בלשכה הקרובה למקום המגורים לצורך קבלת מידע על אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים וסכומי המענק.

ניתן גם להתקשר למרכז המידע של משרד העלייה והקליטה בטלפון *2994 או 03-9733333 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 לצורך קבלת מידע.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב, אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


71 צפיות

Comments


bottom of page