top of page

תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה - תשלום מס מופחת על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראלסעיף 122 לפקודת מס הכנסה מאפשר לשלם מס מופחת בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל בתנאים הבאים:

  1. הדירה מושכרת על ידי יחיד ומשמשת למגורים בישראל.

  2. ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק

  3. משכיר הדירה לא יהיה זכאי לנכות פחת או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות (משנת 2023 ניתנה הטבה, כפי שיוסבר בהמשך) ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה.

  4. יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה מדמי השכירות.


במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית בוצע תיקון לפקודת מס הכנסה לפיו התווסף סעיף המעניק הטבה שנועדה להקל על מי שיש לו "דירת מגורים יחידה" ומעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת או לגור "בבית אבות" או "בבית חולים גריאטרי".

ההטבה מאפשרת למי שיש לו דירת מגורים יחידה שאותה הוא משכיר ובמקביל באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו או שמשלם בעד מגוריו/מגורי בן זוגו המתגורר עמו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי – לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות המוטבים ששילם, עד לסכום של 90,000 ₪ בשנה.


ההטבה תחול על הכנסות שכירות המתקבלות מתחילת שנת 2023 ואילך, ותינתן רק למי שמדווח ומשלם מס תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה, ככל שנותרו הכנסות שכירות לאחר קיזוז דמי שכירות .


הדגשים:

  1. משכיר שיש לו תיק במס הכנסה, נדרש לדווח על פרטי הדירה המושכרת לצרכי מגורים ועל הדירה שהוא שוכר (כגון: כתובת הנכס, סה"כ הכנסות מהשכרת הדירה, סה"כ דמי שכירות ששולמו) וכן להצהיר כי בבעלותו דירת מגורים יחידה מושכרת וכי הוא שוכר דירה בישראל למגוריו ומבקש להפחית את הוצאות שכר הדירה ששילם.

  2. משכיר שאין לו תיק במס הכנסה וההכנסה השנתית מהשכרת דירת המגורים אינה עולה על 375,000 ש"ח בשנת 2023 ימלאו בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות באמצעות טופס 3302.

  3. במקרה בו הכנסות שכר הדירה למגורים עבורן שולם 10% עולות על 375,000 ₪ בשנת 2023 קיימת חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

  4. במקרים בהם דמי שכירות ששילם גבוהים מהכנסות השכירות מהדירה המושכרת, ההפרש לא יחשב כהפסד הניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה (לא באותה שנת מס ולא כהפסד מועבר).

  5. לקבלת מידע והסברים נוספים בנושא מסלולי מיסוי הכנסות מהשכרת דירה למגורים (מסלול פטור ממס, מסלול מס בשיעור של ,10% ומסלול חיוב מס שולי), ניתן להיכנס למדריך לתשלום ולהקלות במס על ההכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל. לעיון במדריך לחץ כאן.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"ח   

האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


105 צפיות

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page