top of page

תיקון סעיף 9ׁ(5) לפקודת מס הכנסה פטור ממס לנכים

עודכן: 16 בפבר׳ 2023סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס הכנסה בתנאים המפורטים בסעיף למי שנקבעה לו נכות בהתאם לכללים שבסעיף (להלן "נכות מזכה").

ביום 15.11.2021, בתיקון מספר 257 לפקודה תוקן הסעיף ונערכה בו הבחנה בין נכים שזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התש"ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגע פעולות איבה, התש"ל- 1970, (להלן: "תגמול חודשי") לגביהם יחול סעיף 9(5)(א) לבין מי שאינם זכאים לתגמול כאמור, לגביהם יחול סעיף 9(5)(א1). התיקון חל על הכנסה מיגיעה אישית שהופקה החל מיום - 1.1.2022.

להלן עיקרי התיקון, הוראות תחולה ומעבר למי שנקבעה נכותו לתקופה של 365 יום ומעלה:

סעיף 9(5)(א1)יחול על עיוור או נכה שאינם זכאים ל"תגמול חודשי". לגביהם חלו השינויים הבאים:


 1. תקרת הפטור: תקרת הפטור להכנסה מיגיעה אישית למי שנקבעה לו נכות לתקופה של 365 ימים או יותר ואינו זכאי ל"תגמול חודשי" לשנת המס 2022 תעמוד על 409,200₪.

 2. אופן קביעת שיעור ה"נכות המזכה":

 • למי שנקבעה לו נכות של 90% לפחות והנכות נקבעה מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז הנ"ל הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, נדרש שתקבע נכות בשיעור של 40% לפחות בשל אחד הליקויים.

 • בחישוב אחוזי הנכות כאמור, לא נדרש שאחוזי הנכות בחישוב אריתמטי יהיו 100% לפחות. כלומר יינתן הפטור אף אם חיבור אריתמטי של סעיפי הליקוי נמוך מ - 100%.

סעיף 9(5)(א) יחול על עיוור או נכה הזכאים ל"תגמול חודשי" ללא קשר לחוק לפיו נקבעה נכותו המזכה:

 1. תקרת הפטור: תקרת הפטור להכנסה מיגיעה אישית למי שנקבעה לו נכות לתקופה של 365 ימים או יותר וזכאי ל"תגמול חודשי" במשך כל שנת המס, תעמוד על 628,800 ₪ בשנת 2022. היה וזכאותו ל"תגמול חודשי" אינה לשנת מס מלאה, ותקופת נכותו עולה על תקופת הזכאות ל"גמול חודשי", תחושב תקרת פטור משוקללת עם תקרת הפטור של 409,200₪ בהתאם ליחסיות החודשים.

 2. אופן קביעת שיעור ה"נכות המזכה:" אם ביום תחילת הזכאות לפטור, הפונה זכאי ל"תגמול חודשי" לצמיתות או שתחילת זכאותו לפטור היא בתוך תקופת זכאות זמנית ל"תגמול חודשי" לתקופה של 12חודשים לפחות, זכאותו לפטור תחושב בהתאם להוראות סעיף 9(5)(א). חישוב הפטור זהה לחישוב כפי שהיה עובר לתיקון החוק: בחישוב משוקלל אין דרישה לסעיף ליקוי אחד של ,40% ויש דרישה שסיכום אריתמטי של סעיפי הליקוי יהיה בשיעור100% לפחות.


תחולה והוראות מעבר :

 1. לפי הוראות הסעיף טרם תיקונו, כפוף לתקרה המעודכנת. כל מי שהגיש בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א) עד ליום 1.12.2021 או שפנה לפקיד השומה בבקשה להופיע בפני וועדה הרפואית לפי סעיף 9(5)(א)(ב) לפקודה "(ועדה לצורך פטור ממס הכנסה)" עד ליום ,1.12.2021 נכותו תקבע בהתאם לנוסח הסעיף לפני תיקונו. פניה כאמור חייבת לכלול טופס 169 מלא, מסמכים רפואיים, ותשלום למוסד לבטוח לאומי, וכולם עד ליום 1.12.202.

 2. כל מי שיפנה לוועדה כאמור מיום 2.12.2021, תקבע זכאותו בהתאם להוראות הסעיף לאחר תיקונו.

 3. פרוטוקולים של וועדות רפואיות בהן הפניה לוועדה היא מיום 2.12.2021 ואילך ייקלטו בהתאם להוראות הסעיף לאחר תיקונו, אלא אם כן יוכח שהפניה לוועדה הייתה לפני יום 2.12.2021 .

 4. אין שינו בתקרות הפטור לשנות המס עד וכולל שנת המס 2021.

חישוב ההכנסה הפטורה:

 1. חישוב ההכנסה הפטורה לנכה בשנת 2022 ואילך יהיה בהתאם לתקרה החדשה והמעודכנת (409,200 ₪) כאשר אינו זכאי כלל ל"תגמול חודשי".

 2. נכה המציג אישור על קבלת "תגמול חודשי" לצמיתות, או שהוא זכאי לתגמול במשך כל שנת המס, חישוב הפטור יתבסס על התקרה של 628,800 ₪.

 3. נכה המציג אישור על קבלת "תגמול חודשי" זמני לתקופה המסתיימת במהלך שנת המס, חישוב הפטור ייעשה לפי התקרות הרלוונטיות באופן יחסי לחודשי הזכאות.

 4. בכל מקרה בו הנכות קצרה מ - 365 יום אין שינוי בהוראות הסעיף.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו. בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.
187 צפיות

Comments


bottom of page