top of page

תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

עודכן: 16 בפבר׳ 2023


מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לחלופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתם בפועל ביום זה.


יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך.


מכיוון שהתשלום המוגדל (בגובה 200%) עבור עבודה ביום הבחירות מורכב מתשלום של 100% בגין שעות העבודה הרגילות שהעובד עבד בפועל ותמורה נוספת של 100% אותה זכאי היה העובד לקבל גם אלמלא עבד, הפרשנות המקובלת היא כי רק עובדים הזכאים ליום שבתון ביום הבחירות, שהתבקשו על-ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, זכאים לתגמול בגובה של 200% עבור שעות עבודתם ביום הבחירות.

עובד שאינו זכאי לתשלום עבור יום השבתון והועסק ביום הבחירות יהיה זכאי לשכרו הרגיל בלבד.


נוהג זה של תשלום 200% עבור שעות עבודה ביום הבחירות לכנסת חל הן על עובדים במשכורת חודשית קבועה והן על עובדים במשכורת לפי שעה. נוהל זה חל גם על עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות, למרות שהם אינם זכאים לשבתון.


עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד (המועסקים ע"י מטופל ולא על ידי חברה), המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות או התעשייה, אינם זכאים לשבתון ביום הבחירות. עובדים אלה יהיו זכאים לשכרם הרגיל והם אינם זכאים ליום חופשה חלופי או לתוספת שכר.

עובדים זרים שייעדרו מהעבודה ביום זה זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, בהתאם לחוקי העבודה, ובתנאי שההיעדרות נובעת מאחת הסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג ו/או מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית.

ההיעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

מי זכאי?

  1. עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

  2. עובדים הזכאים לתשלום עבור השבתון ביום הבחירות, שהתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות. במקרים אלו ייתכן שהעובד והמעסיק יסכימו על שכר הגבוה מ-200%.


תשלום עבור שעות עבודה נוספות ביום הבחירות

עובדים שעבדו שעות נוספות ביום הבחירות זכאים לגמול נוסף אשר יחושב לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. עובד שמקבל שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה

אם העובד מקבל עבור עבודתו ביום הבחירות שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה, אזי הגמול עבור השעות הנוספות מחושב מתוך שכר הבסיס ליום עבודה רגיל:

  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 125% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.

  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 150% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.


2. עובד שמקבל שכר כפול


אם העובד מקבל שכר כפול עבור עבודתו ביום הבחירות, קיימות מספר פרשנויות לגבי אופן חישוב הגמול עבור השעות הנוספות, כפי שיפורט להלן.

סוגיה פרשנית זו טרם נידונה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת לגביה.


פרשנות מס' 1

השכר הרגיל עבור יום עבודה ביום הבחירות הנו 200%.

לפי פרשנות זו, עבור 2 השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לתשלום בשיעור 250% (שהם 125% מתוך שכר של 200%), ועבור השעות הנוספות מעבר ל-2 השעות הנוספות הראשונות, לשכר בשיעור 300% (שהם 150% משכר של 200%).


פרשנות מס' 2

לפי פרשנות זו, שכר הבסיס שממנו מחושב גמול השעות הנוספות הוא 100% מהשכר הרגיל (ולא 200%), שכן התשלום הכפול בשיעור 200% מורכב מ-100% עבור יום השבתון (שאותו היה מקבל בכל מקרה גם אלמלא עבד ביום הבחירות) ו-100% נוספים בגין העבודה בפועל ביום הבחירות.

הגמול עבור השעות הנוספות משולם רק על העבודה בפועל, ולכן:

עבור 2 השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לתשלום 125% (ובנוסף 100% שהעובד היה מקבל גם אם לא היה עובד באותו יום) - ובסה"כ 225% לשעה.

עבור שעות העבודה הנוספות שמעבר ל-2 השעות הנוספות הראשונות, זכאי העובד לתשלום 150% ובנוסף 100% שהעובד היה מקבל גם אם לא היה עובד באותו יום) - ובסה"כ 250%.


חשוב לדעת

  • בחוק אין הגדרה לגבי מועד השבתון, אך לאור העובדה שבחוק הבחירות נקבעו שעות ההצבעה מ-07:00 עד 22:00, מקובל להתייחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00.

  • מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, יש לנכות במקור מס מיוחד בשיעור של 25% ודמי ביטוח לאומי מופחתים וזאת עד גובה תשלום כולל של 18,000 ש"ח.

  • עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית - השכר שיקבל עבור העבודה בתקופה זו לא ישפיע על זכאותו לקבל דמי אבטלה או כל גמלה אחרת, בתנאי שגובה התשלום הכולל אינו עולה על 18,000 ש"ח.

  • מי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי להיעדר מעבודתו ביום הבחירות ולקבל את השכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום, מבלי שינוכה לו יום חופש.


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.

בכבוד רב,

אניטה גרינשטין, רו"ח


האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

82 צפיות

Comments


bottom of page