top of page

הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפלייתן של נשים בשוק העבודה.

פערים בשכר בין עובדת לעובד, בהיעדר נסיבות המצדיקות זאת, עלולים לגרום לתחושת השפלה ופגיעה בערך העצמי של העובדת או העובד.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996, נחקק מתוך מטרה לשרש את אפלייתן המבנית וההיסטורית של נשים כפי שהוכרה על ידי המחוקק, על ידי השוואת שכרן לשכר של גבר המבצע עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות-ערך.


כידוע, ביום 25.08.2020, התקבל תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, אשר נועד להגביר את השקיפות ולהביא לצמצום פערי השכר בשוק העבודה. 

על פי התיקון לחוק, חלה חובה, בין היתר, על גוף פרטי וציבורי, אשר מעסיק למעלה מ- 518 עובדים/ות, להפיק 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), מדי שנה, המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצה אליה הוא/היא משתייכ/ת.


בשנת 2021 פרסמה נציבות שוויון הנחיות מעודכנות למעסיקים המבארות את אופן יישום תיקון החוק. כמו כן, פורסמו דוחות לדוגמא (פנימי ופומבי) וכן הודעה לדוגמא לעובד/ת.

ההנחיות כוללות התייחסות לנושאים שונים וביניהם: על מי חל התיקון לחוק, ממתי חלה חובת הדיווח, מהו שכר העובד/ת שיש להציג בדיווח, אופן חישוב השכר הממוצע, מיהם/ן העובדים/ות שנתוניהם/ן יוצגו בדוחות, היכן יש לפרסם את הדוחות, האם חובת הדיווח כוללת גם את עובדי/ות הקבלן והעובדים/ות שמצויים בחל"ת ועוד.

מצ"ב לעיונכם/ן ושימשוכם/ן ההנחיות המעודכנות שגובשו המבארות את אופן יישום תיקון החוק, דוחות לדוגמא (פנימי ופומבי) וכן הודעה לדוגמא לעובד/ת.


הנחיות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת
.pdf
הורידו את PDF • 1.57MB

דוח פנימי לדוגמא והודעה לעובד.ת
.pdf
הורידו את PDF • 459KB


המועד הראשון לעריכת הדוחות ולפרסום הדוח הפומבי על פי התיקון לחוק נקבע ליום 1.6.2022 (לגבי שנת 2021).

בשים לב לאמור ולהוראת החוק הקובעת חובת פרסום "אחת לשנה", המועד לעריכת הדוחות ולפרסום הדוח הפומבי בגין שנת 2023 , יחול ביום 1.6.2024.


לכל שאלה בנושא ניתן לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בדואר אלקטרוני - shivion@economy.gov.il


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.  בכבוד רב,     אניטה גרינשטין, רו"ח 
האמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.
12 צפיות

Comentários


bottom of page