top of page

תשלום דמי בידוד לעובד שכיר

עודכן: 16 בפבר׳ 2023עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או שהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה.

אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.

המעסיק זכאי להחזר חלקי עבור דמי הבידוד ששילם לעובד במהלך היעדרותו. ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.


מי זכאי?

כל עובד, (לרבות עובד זר או עובד פלסטיני המועסק בישראל), השוהה בבידוד בין התאריכים 29.10.2020 - 28.02.2022 ועונה על התנאים הבאים:


1. העובד שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות של העובד בנגיף הקורונה ובנוסף מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • העובד אינו חולה במחלת הקורונה - עובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת (ולא עקב חשש להידבקות) אינו זכאי לדמי בידוד אך הוא זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה.

 • העובד אינו נדרש לשהות בבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל- עובד שנדרש לבידוד עקב חשש להידבקות בגין חזרתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר 29.04.2020 והוא חזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.

 • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי דיווח עצמי על כניסה לבידוד והמציא למעסיקו העתק מהדיווח. הדיווח צריך להיעשות 4 ימים לכל היותר לאחר תחילת הבידוד (בעת דיווח לאחר יותר מ-4 ימים מתחילת הבידוד, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לדיווח).

 • העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.


2. עובד שהוא הורה (לרבות הורה אומנה) השוהה בבידוד עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד, ומתקיימים לגביו כל אלה:

 • גילו של הילד אינו עולה על 16 או שהילד הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.

 • סיבת הבידוד של ילדו אינה בגלל היות הילד חולה מאומת.

 • סיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד לישראל מחו"ל.

 • העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.

 • העובד מסר למעסיק טופס הצהרה לפיו אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.

 • עובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.

 • העובד המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים, במידה ומדובר בהורה מחוסן/מחלים.


דמי הבידוד

דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, ועל כן דמי בידוד נחשבים חלק משכר עבודה של העובד, ועל המעסיק לנכות מתשלום זה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכו'. כמו כן יש לכלול את הרכיב של דמי בידוד בחישוב פיצויי פיטורים ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני של העובד.

 • העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון, אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון. יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.

 • יחד עם זאת, בהתאם להוראת שעה, עובדים ששהו בבידוד בתקופה שבין 21/12/2021 ועד 31/01/2022 זכאים לתשלום דמי בידוד גם עבור יום היעדרותם בראשון.

 • עובד ששוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, כולל היום הראשון.

 • במקרה של הורים מלווים אשר אינם נדרשים לבידוד (מחוסנים או מחלימים) אשר נעדרו לסירוגין מעבודתם בשל חובת הבידוד של ילדם, יום ההיעדרות הראשון יופחת רק מהתשלום להורה שנעדר ראשון מעבודתו, ובלבד שבטופס ההצהרה שמסר העובד למעסיק הוא הצהיר על הימים בהם נעדר ההורה האחר מעבודתו בשל חובת הבידוד של ילדם, וצירף את ההצהרה שהגיש ההורה האחר למעסיקו.

עבור תקופת בידוד שהחלה עד ליום 04.08.2021, ישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו.

לגבי עובדים שעתיים - יום בידוד של עובדים אלה הנו ממוצע השכר ליום עבודה ב-3 חודשים שקדמו לתקופת הבידוד.

למידע נוסף בנושא הסדר ימי בידוד לתקופה זו לחץ כאן


עבור תקופת בידוד שהחלה החל מיום 05.08.2021, ישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות (למעט יום ההיעדרות הראשון) דמי בידוד בגובה 100% או 75% משכר העבודה הרגיל כמפורט להלן:


העובדים הבאים זכאים ל100% משכרם עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון):

 1. עובד מחוסן/מחלים או מנוע חיסון שחלה עליו חובת בידוד (בשלל חשש להידבקות או עקב חובת בידוד של ילדו, מכל סיבה שהיא) והוא עומד בתנאי הזכאות לדמי בידוד כמפורט לעיל. הזכאות ל100% דמי בידוד חלה גם על מי שקיבלו חיסון והוא עדיין לא נכנס לתוקף ובתנאי שהמציא למעסיקו אישור על החיסון. מנוע חיסון זכאי ל- 100% דמי בידוד אם רופא קבע כי יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שהוא נמנה עם ציבור שאין המלצה לגביו להתחסן או שהוא קטין.

 2. עובד שהוא הורה (לרבות הורה אומנה) השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו , אף אם ההורה אינו מחוסן /מחלים או מנוע חיסון, ובתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות לדמי בידוד כמפורט לעיל.

 3. עובד מחוסן או מחלים שלא חלה עליו חובת בידוד, שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו ובתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות לדמי בידוד כמפורט לעיל.

שאר העובדים הזכאים לדמי בידוד אשר אינם מחוסנים/ מחלימים או מנועי חיסון-זכאים לדמי בידוד בגובה -75% משכרם הרגיל עבור ימי היעדרותם (למעט היום הראשון).ניכוי ימי היעדרות מצבירת ימי מחלה

 • עבור תקופת היעדרות שתחילתה עד ליום 04.08.2021 - המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד.

 • עבור תקופת היעדרות שתחילתה החל מיום 05.08.2021- המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-3 ימים באותה תקופת בידוד.

 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים, ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.

 • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד.

 • אם בתום יחסי העבודה לא נשארה לעובד יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.


חשוב לדעת:

 • תקופת בידוד חופפת - אם אדם נכנס לבידוד בשל סיבה מסוימת ובמהלך התקופה השתנתה סיבת הבידוד, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.

 • תקופת בידוד עוקבת - אם אדם סיים את תקופת הבידוד ומיד נכנס לתקופת בידוד נוספת, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד עבור מלוא ימי הבידוד כאילו היה מדובר בתקופת בידוד אחת רצופה, והמעסיק לא יוכל לנכות לו והמעסיק לא יוכל לנכות לו ימי מחלה נוספים מעבר למה שמותר עבור תקופה אחת.

 • עובד שהה בבידוד בשל חשש להידבקות ובמהלך תקופת הבידוד התברר שהעובד הוא חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה ייחשב העובד כנעדר עקב מחלה ויהיה זכאי לדמי מחלה (ולא דמי בידוד), כשימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשותו ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.

 • עובד מחוסן או מחלים נעדר מהעבודה כדי ללוות את ילדו ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות, ובמהלך הבידוד התגלה שילדו חולה מאומת, אזי מיום גילוי המחלה אצל ילדו, יהיה העובד זכאי לתשלום ימי מחלה עקב מחלת ילד (ולא דמי בידוד).ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשות העובד ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.

 • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.


שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד:

כל מעסיק ששילם לעובד שלו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-28.02.2022, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני:

 1. עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.

 2. עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:

  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.

  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.

השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.

לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.

להגשת בקשה להחזר דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד לחץ כאן


מתי צריך להגיש את הבקשה לדמי בידוד?

 1. עבור תקופות בידוד רטרואקטיביות מ- 1.1.21 עד 4.8.21 לעובד מחוסן או מחלים שנעדר מעבודתו בעקבות שהייה של ילדו בבידוד- ניתן להגיש בקשה מ- 5.8.21 ועד 20.1.22 (במשך 60 יום בהתאם לתיקון החוק).

 2. עבור תקופות בידוד מ- 5.8.21 עד 28.2.22- ניתן להגיש בקשות לפי התאריכים המפורטים בטבלה:

עד מתי ניתן להגיש תביעה לדמי בידוד?

​מתי הסתיימה תקופת הבידוד?

עבור תקופות בידוד שהחלו מ- 5.8.21 ניתן להגיש בקשה מ- 22.11.21 עד 19.2.22

​​אוגוסט 2021

​ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד ה-19.2.22

ספטמבר 2021

​ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד ה-19.2.22

אוקטובר 2021

​ניתן להגיש בקשה מ-16.12.21 עד ה-28.2.22​

נובמבר 2021

ניתן להגיש בקשה מ-16.1.22 עד ה-31.3.22

דצמבר 2021

​ניתן להגיש בקשה מ-16.2.22 עד ה-1.5.22

ינואר 2022

​ניתן להגיש בקשה מ-16.3.22 עד ה-29.5.22 ​

​פברואר 2022

כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים - יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים), ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.

כמו כן, את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר.


למעבר לדיווח עצמי על כניסה לבידוד לחץ כאן

למעבר לטופס הצהרה להורה מלווה לעניין דמי בידוד לחץ כאן


לייעוץ ומידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדינו.בכבוד רב,


אניטה גרינשטין, רו"חהאמור במאמרים השונים באתר הנו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

60 צפיות

Comentários


bottom of page